Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyspieszenia uruchomienia całodobowego telefonu zaufania dla kobiet - ofiar przemocy z dnia 2015-10-19.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VIII.816.4.2014
Data sprawy:
2015-10-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyspieszenia uruchomienia całodobowego telefonu zaufania dla kobiet - ofiar przemocy.
Rzecznik Praw Obywatelskich ponawia apel o przyspieszenie uruchomienia infolinii dla kobiet – ofiar przemocy ze względu na płeć i ofiar przemocy domowej, a także odpowiednie rozplanowanie środków budżetowych, aby realizacja tego zadania nastąpiła już od początku 2016 roku. W ocenie zarówno organizacji pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy, jak i samych ofiar przemocy, obecne rozwiązania nie są wystarczające. Niezbędne jest pilne uruchomienie całodobowej ogólnopolskiej linii telefonicznej, gdzie będzie można uzyskać odpowiednie informacje i wsparcie. Obowiązek ustanowienia ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania udzielającego porad w sprawie wszystkich form przemocy, wynika bezpośrednio z postanowień ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-11-05
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (05.11.2015 r.) podtrzymał stanowisko zawarte we wcześniejszej korespondencji i poinformował, że podczas prac legislacyjnych nad Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podnosiło konieczność zwiększenia finansowania oraz finansowanie nowych zadań od 2014 r., jednak propozycja ta nie uzyskała akceptacji wszystkich Członków Rady Ministrów. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, mimo iż widzi zasadność i konieczność funkcjonowania ogólnopolskiego, całodobowego telefonu zaufania dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i przemocą ze względu na płeć, nie ma możliwości przekazania dodatkowych środków finansowych na ten cel od 2016 r. Do czasu uruchomienia dodatkowych środków finansowych ogólnopolski telefon zaufania powinien zatem funkcjonować na dotychczasowych zasadach. Jednocześnie Minister podkreślił, że środki finansowe zgodnie z harmonogramem Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 zostały zaplanowane w budżecie Ministra Zdrowia, ale dopiero od 2017 r. W związku z tym, w 2016 r. Minister Zdrowia powinien zaplanować środki finansowe na realizację tego zadania od 2017 r.