Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przedłużania tymczasowego aresztowania z dnia 2015-10-26.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.637.2015
Data sprawy:
2015-10-26
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przedłużania tymczasowego aresztowania.

W zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje kwestia przedłużających się tymczasowych aresztowań, a zwłaszcza ich przyczyny oraz diagnoza i skala problemu. Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, że pozbawienie wolności oskarżonego w postępowaniu karnym stanowi czynnik, który należy brać pod uwagę przy ocenie, czy został spełniony wymóg odnoszący się do rozsądnego czasu trwania postępowania. Sądy krajowe są odpowiedzialne za sposób organizacji postępowania karnego i decydują, czy przedłużanie pozbawienia wolności oskarżonego jest konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego przebiegu procesu. Ustawodawca polski przyjął, że oskarżony nie powinien zbyt długo przebywać w izolacji jako tymczasowo aresztowany przed wydaniem chociażby nieprawomocnego wyroku skazującego. Limit ten został określony na dwa lata do chwili wydania pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji. Rzecznik prosi o przekazanie informacji o wszystkich sprawach, w których tymczasowe aresztowanie trwa dłużej niż dwa lata, ze wskazaniem ewentualnej złożoności każdej sprawy, a także podstaw i przesłanek powodujących kolejne przedłużenia tego środka.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-03-14
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie z 14 marca 2016 r. przedstawił wykaz spraw, w których wpłynął akt oskarżenia do sądu i łączny okres tymczasowego aresztowania wobec oskarżonych przekraczał 2 lata, na podstawie informacji nadesłanych przez prezesów sądów apelacyjnych wg. stanu na koniec 2015 r. Wskazał jednocześnie, że utrzymująca się od kilku lat tendencja spadkowa liczby osób, wobec których ten środek zapobiegawczy jest stosowany ponad 2 lata, pozwala uznać sprawowany nadzór za prawidłowy.