Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie obowiązku badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję z dnia 2015-10-28.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
KMP.570.24.2015
Data sprawy:
2015-10-28
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie obowiązku badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję.

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie zwracał uwagę na konieczność wprowadzenia obowiązku przeprowadzania badań lekarskich każdej osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Policji. Brak takiego obowiązku, a co za tym idzie dokumentowania stanu zdrowia osoby przyjmowanej pod nadzór Policji powoduje, że w przypadku ujawnienia obrażeń ciała przy zwalnianiu osoby zatrzymanej, będzie zachodziło domniemanie, że powstały one w czasie jej zatrzymania. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję wprowadziło obligatoryjne poddanie badaniom lekarskim tylko wobec niewielkiej grupy osób zatrzymanych. Nie można zatem uznać, aby obowiązujące przepisy czyniły zadość standardom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mówiącym, że osoba przebywająca pod nadzorem Policji powinna po jego zakończeniu znajdować się w stanie niepogorszonym w stosunku do tego, w jakim była przyjmowana. Jeżeli opuszczając jednostkę Policji osoba zatrzymana ma obrażenia fizyczne, których nie miała wcześniej, to obowiązkiem państwa jest wyjaśnienie, w jakich okolicznościach obrażenia te powstały. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie i podjęcie działań w celu odpowiedniej nowelizacji rozporządzenia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-11-09
Opis odpowiedzi:
Minister Spraw Wewnętrznych (09.11.2015 r.) stwierdził, że brak jest dostatecznych przesłanek uzasadniających wdrożenie rozwiązania przewidującego obowiązek poddawania badaniom lekarskim wszystkich osób zatrzymanych przez Policję i osadzonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Koncepcji tej nie uzasadniają w szczególności zalecenia Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT), jak również nie odzwierciedla jej przyjęta „Strategia działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji”. Minister poinformował ponadto, że w ramach działalności Zespołu do spraw opracowania projektu założeń projektu ustawy o Policji prowadzone są prace mające na celu uregulowanie na poziomie ustawy zagadnienia dotyczącego przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję, co wychodzi naprzeciw postulatom m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, aby podnieść do rangi ustawowej obowiązujące obecnie regulacje prawne.