Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustawy o biegłych sądowych z dnia 2015-11-24.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.20.2015
Data sprawy:
2015-11-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustawy o biegłych sądowych.
Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie wskazywał na konieczność pilnego wprowadzenia do porządku prawnego ustawy, która w sposób wyczerpujący uregulowałaby zagadnienie funkcjonowania biegłych sądowych, w tym m.in. procedurę ich powoływania i nadzoru, sposób weryfikacji kandydatów do pełnienia tej funkcji oraz określenie zasad ich wynagradzania. Niestety, opracowane w ostatnich latach zmiany przepisów znajdujące się w projekcie ustawy o biegłych sądowych są niewystarczające dla zagwarantowania prawidłowego i efektywnego funkcjonowania instytucji biegłych w wymiarze sprawiedliwości. Brakuje m.in. mechanizmów weryfikacji kompetencji powoływanych przez strony biegłych, a w konsekwencji kryteriów gwarantujących jakość przedstawianych opinii. Ponadto, możliwość finansowania przez strony opinii biegłego może powodować, że nie będą one obiektywne. Aktualny model funkcjonowania biegłych, a także dotychczasowe propozycje zmian przepisów krytycznie oceniła Najwyższa Izba Kontroli, wskazując na zagrożenia dla realizacji przez obywateli konstytucyjnego prawa do rzetelnego procesu. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przekazanie informacji na temat rządowych prac legislacyjnych nad ustawą o biegłych sądowych.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-12-18
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (18.12.2015 r.) poinformował, że projekt ustawy o biegłych sądowych został poddany konsultacjom publicznym oraz opiniowaniu. W kwestii projektu ustawy wypowiadały się sądy powszechne, prokuratura, stowarzyszenia zrzeszające biegłych sądowych, a także Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i Prokurator Generalny. W wyniku procedury konsultacyjnej zgłoszono liczne uwagi i propozycje uzupełnienia projektowanych regulacji. Ponadto Najwyższa Izba Kontroli, w wyniku przeprowadzonej w Ministerstwie Sprawiedliwości kontroli funkcjonowania biegłych w wymiarze sprawiedliwości, zaleciła m.in. uwzględnienie w projekcie ustawy wniosków z badań Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości zleconych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Podjęcie decyzji o dalszych pracach legislacyjnych nad projektem ustawy będzie możliwe dopiero po otrzymaniu wyników prac badawczych Instytutu oraz analizie całości zgłoszonych uwag.