Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez miasto Zakopane z dnia 2015-12-04.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.816.1.2015
Data sprawy:
2015-12-04
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez miasto Zakopane.

Ze „Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.” wynika, że jedyną gminą w Polsce, w której nie przyjęto programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nie powołano zespołu interdyscyplinarnego, było miasto Zakopane. Rzecznik podkreśla w wystąpieniu, że realizacja tych zadań, określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest obowiązkiem gminy. Zaniechanie ich realizacji narusza nie tylko ustawę, ale również przepisy Konstytucji i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Do władz miasta występował w tej sprawie Minister Pracy i Polityki Społecznej, a także Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania. Niepowołanie zespołu interdyscyplinarnego i nieuchwalenie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest niezrozumiałe tym bardziej, że Rada Miasta Zakopane w pewnym zakresie realizuje dwa pozostałe zadania określone w ustawie. Zadania te, określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, adresowane są jednak wyłącznie do rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Pozostałe rodziny zostały pozostawione poza zakresem pomocy i ochrony. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o podjęcie dalszych działań przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym rozważenie zwrócenia się do Prezesa Rady Ministrów o skorzystanie z przewidzianych ustawą o samorządzie gminnym środków wobec Rady Miasta Zakopane w związku z uchylaniem się od wykonania ustawowych obowiązków.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-12-28
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (28.12.2015 r.) poinformowała o skierowaniu ponaglenia do Burmistrza Miasta Zakopane, w którym wskazano na konieczność wypełniania zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” przez wszystkie samorządy gminne na terenie kraju. Zwrócono się również do Wojewody Małopolskiego o podjęcie działań w tej sprawie w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad jednostkami samorządu terytorialnego. W opinii Podsekretarza Stanu podjęte działania przyczynią się do powołania w 2016 r. zespołu interdyscyplinarnego i pozwolą na skuteczne udzielanie pomocy w mieście Zakopane osobom doznającym przemocy w rodzinie, jak również na realizację oddziaływań skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformuje Rzecznika Praw Obywatelskich o ostatecznych rozstrzygnięciach po otrzymaniu odpowiedzi na wspomniane pisma.