Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji prawnej osób nieposiadających żadnego obywatelstwa z dnia 2015-12-04.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.533.5.2015
Data sprawy:
2015-12-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji prawnej osób nieposiadających żadnego obywatelstwa.
Obowiązujące przepisy nie są dostosowane do specyfiki sytuacji prawnej osób nieposiadających żadnego obywatelstwa, na co wskazują w swoich raportach polskie i międzynarodowe organizacje pozarządowe. Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje wprowadzenie procedury identyfikacji tej grupy osób, jak również odpowiedniej procedury prawnej umożliwiającej legalizację ich pobytu w Polsce. Jednocześnie Rzecznik prosi o poinformowanie na temat prac nad ratyfikacją Konwencji o ograniczeniu bezpaństwowości, a także o przekazanie stanowiska resortu spraw wewnętrznych w kwestii zasadności ratyfikacji przez Polskę Konwencji o statusie bezpaństwowców.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-12-29
Opis odpowiedzi:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (29.12.2015 r.) wyjaśnił, że osoby nieposiadające żadnego obywatelstwa są traktowane w myśl ustawy o cudzoziemcach jak obywatele innych krajów, co oznacza, że mają prawo do uzyskania zezwolenia pobytowego (od zezwolenia na pobyt czasowy po zezwolenie na pobyt stały). Bezpaństwowcy mają także możliwość na podstawie obowiązujących przepisów uzyskania obywatelstwa polskiego w drodze uznania za obywatela polskiego albo nadania obywatelstwa przez Prezydenta RP.
Postulat wprowadzenia procedury umożliwiającej legalizację pobytu osobom nieposiadającym żadnego obywatelstwa wymagałby pogłębionej analizy, aby uniemożliwić ewentualne nadużycia związane m.in. ze stwarzaniem pozorów nieposiadania obywatelstwa dla celów zalegalizowania pobytu na terytorium Polski. Analizy wymagałaby również propozycja wprowadzenia do polskiego porządku prawnego procedury identyfikacji bezpaństwowców.
Minister poinformował ponadto o pracach resortu związanych z procesem ratyfikacji Konwencji o ograniczeniu bezpaństwowości, znajdujących się obecnie na etapie kompletowania niezbędnej dokumentacji, prac translatorskich oraz analizy przepisów dotyczących obywatelstwa, pod kątem zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń. Ministerstwo analizuje także roboczy dokument zawierający wnioski z obowiązywania w innych państwach członkowskich UE Konwencji o statusie bezpaństwowców. Nie została jeszcze podjęta decyzja w kwestii prowadzenia dalszych prac nad ewentualną ratyfikacją tej Konwencji.