Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ulg dla studentów na przejazdy komunikacją publiczną z dnia 2015-12-04.

Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
VII.7033.8.2015
Data sprawy:
2015-12-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ulg dla studentów na przejazdy komunikacją publiczną.
Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, które pozbawiają możliwości korzystania z ulg komunikacyjnych studentów nie będących obywatelami polskimi, obywatelami UE lub członkami rodziny obywatela UE oraz nie studiujących na polskiej uczelni. W ocenie Rzecznika regulacje te są niezgodne z postanowieniami ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, która przewiduje prawo do ulgi komunikacyjnej dla studentów do ukończenia 26 roku życia. Ponadto kwestionowane rozporządzenie wprowadza dodatkowe, nie przewidziane w ustawie, kryteria korzystania przez studentów z ulgowych przejazdów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o dokonanie odpowiednich zmian legislacyjnych.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-01-13
Opis odpowiedzi:
Minister Infrastruktury i Budownictwa (13.01.2016 r.) nie podzielił stanowiska przedstawionego w wystąpieniu Rzecznika. Minister wskazał w odpowiedzi, że ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego odnosi się jedynie do polskich publicznych i niepublicznych szkół wyższych. Uprawnienia przewidziane w ustawie obejmują wyłącznie niektóre grupy społeczne i zawodowe. Rozwiązania prawne dotyczące ulg w publicznym transporcie drogowym, w szczególności obowiązujące od 5 marca 2015 r. przepisy znowelizowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, są zgodne z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, w tym z zasadą równego traktowania (niedyskryminacji).