Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie przyczyn nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 34/15 z dnia 2015-12-07.

Adresat:
Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji
Sygnatura:
VII.510.42.2015
Data sprawy:
2015-12-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie przyczyn nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 34/15.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji o udzielenie informacji na temat przyczyn nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt K 34/15 dotyczącej oceny zgodności z Konstytucją szeregu przepisów zawartych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Stosownie do postanowień Konstytucji wspomniany wyrok Trybunału powinien zostać niezwłocznie ogłoszony w Dzienniku Ustaw i wejść w życie z dniem ogłoszenia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-12-11
Opis odpowiedzi:
Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji (11.12.2015 r.) wyjaśnił, że Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w swoim stanowisku wyrażonym w piśmie z dnia 10 grudnia 2015 r. skierowanym do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego zauważyła, że zgodnie z postanowieniami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Trybunał orzeka w pełnym składzie w sprawach „o szczególnej zawiłości lub doniosłości”. Za taką sprawę został uznany wniosek grupy posłów dotyczący zgodności z Konstytucją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (sprawa K 34/15). Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformowała również, że ze względu na wcześniejszą aktywność legislacyjną w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, trzech sędziów zostało wyłączonych z udziału w rozpoznawaniu sprawy, liczba sędziów zdolnych do orzekania spadła poniżej ustawowego minimum przewidzianego dla pełnego składu tj. 9 sędziów. Wówczas Trybunał podjął decyzję o zakwalifikowaniu sprawy do orzekania w składzie 5 sędziów. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stwierdziła, że do wyznaczenia składu orzekającego w przedmiotowej sprawie Trybunał zastosował pozaustawowe kryterium, co oznacza, że naruszył art. 7 Konstytucji. W ocenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powoduje to nieważność wyroku. W przywołanym stanowisku Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformowała Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o poważnych wątpliwościach co do możliwości publikacji w Dzienniku Ustaw wyroku z dnia 3 grudnia 2015 r. Jednocześnie Prezes Trybunału Konstytucyjnego został poproszony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie i poinformowany o wstrzymaniu do tego czasu publikacji wyroku.