Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie całodobowego telefonu dla ofiar przemocy z dnia 2015-12-10.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.816.1.2015
Data sprawy:
2015-12-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie całodobowego telefonu dla ofiar przemocy.

W wystąpieniu skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Rzecznik wskazał na potrzebę podjęcia działań mających na celu zwiększenie ochrony osób doświadczających przemocy domowej lub nią zagrożonych, poprzez jak najszybsze uruchomienie ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania dla ofiar wszystkich form przemocy, z zachowaniem poufności lub anonimowości osób dzwoniących. Utworzenie telefonu zaufania zostało przewidziane w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, jednak przeznaczona na ten cel kwota ma być wydatkowana dopiero w 2017 roku. Odpowiedzialne za realizację zadania Ministerstwo Zdrowia, wspólnie z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, deklaruje gotowość uruchomienia takiego telefonu już od 2016 roku. Pilne uruchomienie całodobowej, ogólnopolskiej linii telefonicznej dla ofiar przemocy należy uznać za priorytetowe, ponieważ obecnie przyjęte rozwiązania nie są wystarczające. Obowiązek taki wynika bezpośrednio z postanowień ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przeznaczenie przez Radę Ministrów dodatkowych środków na ten cel w 2016 roku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-01-07
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (07.01.2016 r.) poinformowała, że Ministerstwo nie dysponuje środkami finansowymi na uruchomienie w 2016 r. całodobowej ogólnopolskiej infolinii dla kobiet – ofiar przemocy ze względu na płeć i przemocy w rodzinie. Ministerstwo, dostrzegając zapotrzebowanie na uruchomienie dodatkowej ogólnopolskiej infolinii, jednocześnie wyraża nadzieję, że dotychczasowe rozwiązania systemowe w zakresie przeciwdziałania przemocy umożliwią osobom potrzebującym uzyskanie właściwej pomocy.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (18.01.2016 r.) poinformował, że wcześniejsze utworzenie całodobowej, bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii dla ofiar przemocy w rodzinie i ze względu na płeć nie jest możliwe z powodu aktualnego braku środków finansowych na realizację tego zadania.