Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obowiązku badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję z dnia 2015-12-10.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.570.24.2015
Data sprawy:
2015-12-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obowiązku badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję.

W nawiązaniu do wcześniejszego wystąpienia w sprawie, Rzecznik ponownie zwraca się z prośbą o znowelizowanie przepisów rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję, poprzez zwiększenie grupy osób podlegających obowiązkowemu badaniu lekarskiemu przy zatrzymaniu. Jak wynika z odpowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jedną z inicjatyw podjętą w ramach „Strategii działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji” było wystąpienie do Prokuratora Generalnego o nawiązanie współpracy przez Policję w kwestii równoległego prowadzenia postępowań karnych i dyscyplinarnych w sprawach o przestępstwa związane z pozbawieniem życia oraz nieludzkim bądź poniżającym traktowaniem lub karaniem, których sprawcami są funkcjonariusze Policji. Ponadto Podsekretarz Stanu poinformował Rzecznika o rozpoczęciu prac nad prawnym uregulowaniem zagadnień związanych z rejestrowaniem obrazu i dźwięku w ramach czynności administracyjno-porządkowych. W ocenie Rzecznika wskazane działania powinny być wzmocnione właściwie sporządzoną dokumentacją medyczną z badań lekarskich każdego zatrzymanego przez Policję. W przeciwnym razie w przypadku ujawnienia obrażeń ciała przy zwalnianiu osoby zatrzymanej nadal będzie zachodziło domniemanie, że powstały one w czasie zatrzymania. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się także o przedstawienie szczegółów działań podjętych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwestii będącej przedmiotem wystąpienia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-01-25
Opis odpowiedzi:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (25.01.2016 r.) podkreślił, że skuteczne przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji nie jest możliwe bez sprawnie prowadzonych postępowań dyscyplinarnych. W tym celu konieczna jest współpraca rzecznika dyscyplinarnego z prokuratorem prowadzącym postępowanie przygotowawcze w związku z tym samym zdarzeniem. Co do zasady, postępowanie przygotowawcze trwa dłużej aniżeli postępowanie dyscyplinarne. W rezultacie efektywne prowadzenie i zakończenie postępowania dyscyplinarnego często jest utrudnione, z uwagi na brak możliwości dokonania stosownych czynności (np. przesłuchania świadków) lub brak dostępu do wybranych materiałów postępowania przygotowawczego, do czasu jego zakończenia.
Z tych powodów Minister zwrócił się do Prokuratora Generalnego z propozycją opracowania zasad współpracy przy udostępnianiu materiałów prokuratury z postępowań karnych. Zasady te mogłyby zostać uwzględnione podczas prac nad wytycznymi dla prokuratorów prowadzących postępowania dotyczące naruszeń praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych.
Minister zapewnił ponadto, że zagadnienia związane z rejestrowaniem obrazu i dźwięku podczas czynności administracyjno-porządkowych zostaną uregulowane w ustawie o Policji.