Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przestrzegania praw nieletnich z dnia 2015-12-10.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.573.42.2014
Data sprawy:
2015-12-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przestrzegania praw nieletnich.

Podczas wizytacji schronisk dla nieletnich oraz zakładów poprawczych przeprowadzanych przez przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji, dostrzeżono kilka istotnych z punktu widzenia ochrony praw nieletnich zagadnień wymagających interwencji ustawodawcy. Problemy te były przedstawiane Ministrowi Sprawiedliwości przez Rzecznika Praw Obywatelskich w wystąpieniach dotyczących stosowania monitoringu wizyjnego w placówkach dla nieletnich, kontroli osobistej nieletnich, pobytu nieletnich matek w ośrodkach resocjalizacyjnych, przeprowadzania wobec wychowanków placówek dla nieletnich testów na obecność w organizmie alkoholu, środków odurzających i substancji proaktywnych. Kolejną kwestią poruszoną przez Rzecznika była także procedura przedłużania pobytu nieletnich w schronisku dla nieletnich w kontekście orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Grabowski przeciwko Polsce. Minister Sprawiedliwości zapewnił, że zagadnienia te zostaną uwzględnione podczas prac nad nowelizacją przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jednak do dziś nie zakończył się proces legislacyjny. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił konieczność pilnego uregulowania wymienionych kwestii w procedowanym projekcie, co pozwoli na zachowanie konstytucyjnego standardu ograniczenia praw i wolności wyłącznie w przepisach rangi ustawowej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-02-19
Opis odpowiedzi:
Minister Sprawiedliwości w odpowiedzi z 19 lutego 2016 r. poinformował o podjęciu decyzji o odstąpieniu od kontynuowania prac nad projektem założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw. Podjęto natomiast prace nad przygotowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, który obejmuje m.in. zagadnienia wskazane w wystąpieniu Rzecznika.