Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych w sprawie poprawy warunków socjalno-bytowych lokalnej społeczności romskiej z dnia 2015-12-14.

Adresat:
Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego
Sygnatura:
XI.816.4.2015
Data sprawy:
2015-12-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych w sprawie poprawy warunków socjalno-bytowych lokalnej społeczności romskiej.

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzali kilkukrotnie wizytacje w województwie małopolskim w osiedlach zamieszkiwanych przez społeczność romską. Podczas rozmów mieszkańcy wyrażali swoje obawy dotyczące braku woli po stronie władz samorządowych do ubiegania się o dofinansowanie z „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” zadań mających poprawić warunki socjalno-bytowe panujące w tych osiedlach.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych z prośbą o wskazanie, które gminy z terenu województwa małopolskiego złożyły w terminie wnioski o dofinansowanie oraz jakich działań bądź inwestycji one dotyczyły.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-01-13
Opis odpowiedzi:
Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego (13.01.2016 r.) podkreślił, że realizacja projektów z Programu integracji na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 wymaga szczególnej uwagi, współpracy i akceptacji władz lokalnych, administracji rządowej i społeczności romskiej. Pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych w ramach działań koordynacyjnych na bieżąco analizuje sytuację socjalno-bytową rodzin romskich na terenie Małopolski. Wnioski o dofinansowanie zadań związanych z poprawą warunków mieszkaniowych społeczności romskiej złożyło 12 gmin województwa małopolskiego. Każdy wniosek został oceniony pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję, która wyraziła opinię wraz z propozycją kwoty dofinansowania. Projekty zostały następnie złożone do akceptacji Ministra Spraw Wewnętrznych i obecnie oczekują na podjęcie ostatecznej decyzji.