Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Wójta Gminy Limanowa w sprawie poprawy warunków socjalno-bytowych lokalnej społeczności romskiej z dnia 2015-12-14.

Adresat:
Wójt Gminy Limanowa
Sygnatura:
XI.816.4.2015
Data sprawy:
2015-12-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wójta Gminy Limanowa w sprawie poprawy warunków socjalno-bytowych lokalnej społeczności romskiej.
Pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzali kilkukrotnie wizytacje w województwie małopolskim w osiedlach zamieszkiwanych przez społeczność romską. Podczas rozmów mieszkańcy wyrażali swoje obawy dotyczące braku woli po stronie władz samorządowych do ubiegania się o dofinansowanie z „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” zadań mających poprawić warunki socjalno-bytowe panujące w tych osiedlach.
W wystąpieniu do Wójta Gminy Limanowa, na terenie której znajduje się jedno z wizytowanych osiedli romskich, Rzecznik Praw Obywatelskich zauważa, iż mimo wprowadzonych zmian poprawiających warunki zamieszkania, większość problemów mieszkańców osiedla nadal pozostaje nierozwiązana. Dramatycznie pogarsza się standard budynków mieszkalnych, które zostały uznane za samowole budowlane. Aktualny jest problem wywożenia nieczystości i związane z tym obawy mieszkańców osiedla, że większość budynków zostanie pominięta w planach wykonania sieci kanalizacyjnej. Istotny problem dla mniejszości romskiej stanowi również brak możliwości dowożenia dzieci z osiedla do szkoły w Limanowej gminnymi środkami transportu. Zapewnienie dzieciom dowozu do szkoły pozytywnie wpłynęłoby na frekwencję wśród uczniów. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o informację, czy gmina Limanowa planuje przeprowadzenie inwestycji służących poprawie warunków zamieszkania społeczności romskiej.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-12-29
Opis odpowiedzi:
Wójt Gminy Limanowa (22.12.2015 r.) poinformował o złożeniu w dniu 13 listopada 2015 r. wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dofinansowanie w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” następujących zadań: budowa oczyszczalni w Młynnem, poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia na osiedlu romskim w Koszarach, poprawa warunków mieszkaniowych rodziny romskiej poprzez zakup lokalu mieszkaniowego. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na wykonanie sieci kanalizacyjnej zapewniającej odbiór nieczystości ciekłych z terenu osiedla Romów w Koszarach. Natomiast w kwestii dojazdu uczniów romskich do szkoły w Limanowej, Wójt zapewnił, że gmina bierze pod uwagę potrzeby wszystkich uczniów z terenu gminy. Odległość szkoły od osiedla romskiego wynosi jedynie półtora kilometra. Dlatego trudno upatrywać przyczyn niskiej frekwencji wśród uczniów z osiedla romskiego jedynie w braku zapewnienia przez gminę tej grupie uczniów dowozu do szkoły.