Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzeń asystentów sędziów z dnia 2015-12-21.

Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.7000.6.2015
Data sprawy:
2015-12-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzeń asystentów sędziów.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się Stowarzyszenie Asystentów Sędziów z pismem zawierającym postulat podwyższenia wynagrodzeń asystentów sędziów, skierowany do Ministra Sprawiedliwości. Ponadto Stowarzyszenie wezwało Ministra Sprawiedliwości do podjęcia prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie nowych przepisów ustalających zasadnicze wynagrodzenie asystentów sędziów. Sprawnie funkcjonujący wymiar sprawiedliwości stanowi zasadniczą gwarancję realizacji konstytucyjnego prawa do sądu. Na niepokojący z punktu widzenia realizacji zasad i wartości konstytucyjnych, wieloletni brak waloryzacji wynagrodzeń pracowników sądownictwa niejednokrotnie wskazywał Trybunał Konstytucyjny, który zwracał uwagę również na konieczność podjęcia działań ustawodawczych dotyczących waloryzacji wynagrodzeń pracowników sądów. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie, czy skierowany do Sejmu projekt budżetu na 2016 r. przewiduje wzrost wynagrodzeń dla asystentów sędziów oraz czy zostały podjęte inne działania mające na celu poprawę ich sytuacji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-01-15
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (15.01.2016 r.) przedstawił informację na temat wysokości środków przewidzianych w projekcie budżetu na 2016 rok na wynagrodzenia asystentów sędziów. Przekazany do Sejmu RP projekt ustawy budżetowej na 2016 rok przewiduje zwiększenie poziomu wynagrodzeń asystentów sędziów, urzędników i pozostałych pracowników sądów powszechnych o 10% (średnio o 345 zł na jeden etat).
W odpowiedzi podkreślono, że pomimo utrzymującego się w latach 2010-2015 zamrożenia wynagrodzeń w sferze budżetowej, resort sprawiedliwości podejmował działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników sądownictwa. W 2015 roku, z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości, w ustawie okołobudżetowej przewidziano dodatkową kwotę na wynagrodzenia niemające charakteru stałego dla asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników sądownictwa. Kwota ta została rozdysponowana pomiędzy apelacje, w których w 2014 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w grupie asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników, znacząco odbiegały od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w całym sądownictwie powszechnym.
Konsekwentnie prowadzona jest polityka ograniczenia nieuzasadnionych dysproporcji płacowych wśród pracowników sądownictwa, zajmujących porównywalne, jeżeli chodzi o kwalifikacje i obciążenie pracą stanowiska, zarówno w ramach jednego sądu, jak też pomiędzy jednostkami różnych szczebli. Działania podjęte przez Ministra Sprawiedliwości, a także przez poszczególne sądy, pozwoliły na podwyższenie w ramach posiadanych środków wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników sądownictwa. W wyniku opisanych działań, tylko w pierwszym półroczu 2015 r. dokonano zwiększenia wynagrodzenia w formie jednorazowych wypłat dla 458 asystentów sędziów, a 60 asystentów otrzymało stałe podwyżki.