Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie pozwów zbiorowych z dnia 2015-12-23.

Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.510.219.2015
Data sprawy:
2015-12-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie pozwów zbiorowych.

Instytucja pozwu zbiorowego, wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, nie spełniła nadziei i oczekiwań konsumentów. Celem postępowania grupowego miało być umożliwienie dochodzenia roszczeń przez wiele zainteresowanych osób w jednym postępowaniu cywilnym. W założeniu postępowanie grupowe ma ułatwić dostęp do sądu, zwłaszcza przy dochodzeniu małych kwotowo roszczeń od jednego sprawcy szkody, a w konsekwencji zwiększyć skuteczność ochrony sądowej. W latach 2010-2015 złożono około 170 pozwów grupowych. Wiele spraw pozostaje w toku, część z nich toczy się co najmniej kilka lat. Przeważająca większość spraw rozpatrzonych została zakończona bez poddania merytorycznej ocenie sądu zasadności powództwa, z powodu zwrócenia lub odrzucenia pozwu. Podstawową przyczyną ograniczenia dostępu do postępowań grupowych są, w ocenie skarżących, zbyt sformalizowane i rygorystyczne przesłanki dopuszczalności pozwu grupowego, co wpływa na długotrwałość tego rodzaju postępowań. Ponadto z informacji medialnych wynika, że żadna ze spraw przeciwko dużym instytucjom finansowym, np. bankom, nie doczekała się pozytywnego rozstrzygnięcia dla wnoszących pozwy zbiorowe. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie, czy w ocenie Ministra Rozwoju potrzebne są zmiany w omawianym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-12-23
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju (17.02.2016 r.) napisał w odpowiedzi, że Ministerstwo Rozwoju robi przegląd rozwiązań dotyczących instytucji pozwu zbiorowego, pod kątem ewentualnej możliwości usprawnienia mechanizmu dochodzenia roszczeń przez wierzycieli z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Po zakończeniu prac, Minister Rozwoju poinformuje Rzecznika o rezultatach tego przeglądu.