Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 2015-12-24.

Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.510.48.2015
Data sprawy:
2015-12-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezydenta RP o wystąpienie przed podpisaniem ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności tej ustawy z Konstytucją RP. W trakcie prac nad ustawą poważne zarzuty dotyczące niezgodności projektowanych rozwiązań z Konstytucją RP zostały przedstawione przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prokuratora Generalnego, Krajową Radę Sądownictwa, Naczelną Radę Adwokacką oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka. Zgłoszone zarzuty nie zostały rozpatrzone w toku prowadzonych prac legislacyjnych. Co więcej, w czasie prac Komisji Ustawodawczej zgłoszono dodatkowe poprawki, do których powyższe organy i instytucje nie miały szansy się ustosunkować.
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ma wejść w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co nie da się pogodzić z konstytucyjną zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa i wynikającym z niej nakazem zachowania odpowiedniego okresu vacatio legis przy wprowadzaniu w życie nowych unormowań. Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wpłynie na stan przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela, na straży których stoi Rzecznik Praw Obywatelskich. Niedopuszczalne jest, aby nowe unormowania bez odpowiedniego okresu dostosowawczego regulowały ustrój organu konstytucyjnego jakim jest Trybunał Konstytucyjny.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: