Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie stosowania monitoringu wizyjnego w szpitalach psychiatrycznych z dnia 2016-01-05.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
KMP.574.8.2015
Data sprawy:
2016-01-05
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie stosowania monitoringu wizyjnego w szpitalach psychiatrycznych.

Z dokonanej przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji analizy przepisów dotyczących stosowania monitoringu wizyjnego w szpitalach psychiatrycznych wynika, że obowiązujące regulacje budzą poważne zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją RP, Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych. Kwestionowane przepisy ograniczają konstytucyjne prawo do prywatności. Powinny więc znajdować się w ustawie, podczas gdy obecnie uregulowane są wyłącznie w rozporządzeniach Ministra Zdrowia, które dodatkowo wykraczają poza zakres upoważnień zawartych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, ustawie o działalności leczniczej, a także Kodeksie karnym wykonawczym. Rzecznik postuluje szczegółowe uregulowanie kwestii przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu, praw osób monitorowanych oraz zasad wykorzystania tych danych. Tylko wówczas podmioty stosujące monitoring będą upoważnione do ingerencji w sferę prywatności człowieka i ustawowo chronionych danych osobowych. Szczególna troska o sytuację pacjentów szpitali psychiatrycznych wynika również z większego ryzyka wykluczenia społecznego tych osób. Brak właściwej ochrony praw pacjentów szpitali psychiatrycznych, ich danych osobowych oraz wizerunku powoduje zagrożenie niewłaściwego wykorzystania tych informacji. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z postulatem rozpoczęcia stosownych prac legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-02-05
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (05.02.2016 r.) podzielił argumenty przedstawione przez Rzecznika w wystąpieniu. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Bezpośrednio w ustawie zostaną uregulowane podstawowe kwestie dotyczące monitorowania pomieszczeń, w których realizowany jest przymus bezpośredni w postaci izolacji. Zapis utrwalonego obrazu i dźwięku będzie podlegał ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. Jednocześnie pozostawione zostaną w niezbędnym zakresie te przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia, które nie budzą wątpliwości w związku z ochroną praw podstawowych i przestrzeganiem zasad techniki legislacyjnej.