Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niejasnego brzmienia przepisu Kodeksu karnego dotyczącego przestępstw komputerowych z dnia 2016-01-08.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.68.2014
Data sprawy:
2016-01-08
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niejasnego brzmienia przepisu Kodeksu karnego dotyczącego przestępstw komputerowych.

Konstrukcja art. 269b § 1 k.k. budzi poważne wątpliwości interpretacyjne. Kwestionowany przepis zawiera pominięcie prawodawcze polegające na niedookreśleniu podmiotu przestępstwa. W obecnym brzmieniu przepis może prowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osoby, która, będąc uprawnioną, przekazała innej osobie hasło do systemu komputerowego. Nie precyzuje bowiem, że podmiotem opisanego w nim przestępstwa wytwarzania, pozyskiwania, zbywania lub udostępniania hasła komputerowego, kodu dostępu lub innych danych umożliwiających dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej, jest wyłącznie osoba nieuprawniona. Kwestia ta była przedmiotem wystąpienia RPO w dniu 30 stycznia 2014 r. do Ministra Sprawiedliwości. Minister podzielił wówczas przedstawione zastrzeżenia. Zapowiedział ponadto, że wystąpi do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o przekazanie informacji na temat ewentualnych prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: