Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonania wyroku TK dotyczącego zrzeszania się w związkach zawodowych z dnia 2016-01-20.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.6.2016
Data sprawy:
2016-01-20
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonania wyroku TK dotyczącego zrzeszania się w związkach zawodowych.

Osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnione, posiadające status pracownika w znaczeniu określonym w Konstytucji RP, powinny mieć zagwarantowaną możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych. Pracownikiem w konstytucyjnym rozumieniu tego pojęcia jest każdy, kto wykonuje określoną pracę zarobkową, pozostaje w stosunku prawnym z podmiotem, na rzecz którego ją świadczy oraz posiada takie interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione. Oznacza to, że obowiązujące unormowania ustawowe powinny być niezwłocznie dostosowane do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie K 1/13. Definicja pracownika przyjęta w kodeksie pracy nie może być wprost użyta do określania sposobu korzystania z wolności zrzeszania się w związkach zawodowych. RPO zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji na temat przewidywanego terminu wniesienia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-02-17
Opis odpowiedzi:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (17.02.2016 r.) poinformowała, że projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych i niektórych innych ustaw został uwzględniony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Istotą nowych rozwiązań będzie rozszerzenie prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych na osoby wykonujące pracę zarobkową, które mają wszystkie cechy pracowników w rozumieniu konstytucyjnym i pozostają w zatrudnieniu na innej podstawie niż w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (np. na podstawie umów cywilnoprawnych, czy jako tzw. osoby samozatrudnione). Zmiany te mają na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r. (sygn. K 1/13).
Projektowana regulacja ma charakter kompleksowy i polega na zmianie wielu przepisów ustawy o związkach zawodowych, w konsekwencji rozszerzenia prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych na nowe podmioty. Zmiany do ustawy o związkach zawodowych zostaną przedstawione partnerom społecznym w celu wypracowania wspólnych rozwiązań.