Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji wyroku ETPC dotyczącego przebywania w schronisku dla nieletnich bez podstawy prawnej z dnia 2016-01-20.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.190.2015
Data sprawy:
2016-01-20
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji wyroku ETPC dotyczącego przebywania w schronisku dla nieletnich bez podstawy prawnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie, czy w Ministerstwie Sprawiedliwości zostały podjęte prace legislacyjne mające na celu dostosowanie regulacji zawartej w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich do treści wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie Grabowski przeciwko Polsce. Wyrok ten dotyczy pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich bez podstawy prawnej. W praktyce po skierowaniu sprawy na rozprawę sądy nie weryfikowały dotąd potrzeby dalszego pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich. Jego pobyt był przedłużany bez decyzji sądu i bez możliwości wnoszenia o uchylenia zastosowanego środka. Było to niezgodne ze standardami wynikającymi z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-01-20
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformował w odpowiedzi z 22 lutego 2016 r., że podjęto prace legislacyjne nad projektem nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Projekt przewiduje uregulowanie m.in. praw i obowiązków wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, przeprowadzania kontroli osobistej wychowanków i osób trzecich, badania wychowanków na obecność w organizmie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych oraz pobytu w izbie przejściowej. Wprowadzony zostanie obowiązek uzyskania zgody pełnoletniego wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego na pobyt w ośrodku do zakończenia roku szkolnego, a także zostaną doprecyzowane procedury przedłużania pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich, po skierowaniu sprawy na rozprawę.