Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ograniczenia ze względu na wiek dla kandydatów na członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 2016-01-25.

Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7034.1.2016
Data sprawy:
2016-01-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ograniczenia ze względu na wiek dla kandydatów na członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Kandydatami na członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nie mogą być osoby, które ukończyły 70 lat. W ocenie Przewodniczącego Komisji do spraw etyki w nauce, obowiązujące rozwiązanie może być niezgodne z konstytucyjną zasadą równości. Ograniczenie to uniemożliwia bowiem uczestniczenie w działalności Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów osób, które swoją wiedzą merytoryczną i bogatym doświadczeniem mogłyby przyczynić się do usprawnienia prac Komisji. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie kwestionowanej regulacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-02-11
Opis odpowiedzi:
W odpowiedzi z 11 lutego 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie podzielił stanowiska Rzecznika. W ocenie resortu nie występuje dyskryminacja pracowników naukowych i akademickich ze względu na wiek. W przypadku osób, które ukończyły siedemdziesiąty rok życia ograniczenia dotyczą nie tylko kandydatów na funkcję członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, ale także m.in. członkostwa w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, biernego prawa wyborczego w uczelni, konkursu na rektora, stosunku pracy w przypadku mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni publicznej.
Przyjęte rozwiązania powinny być interpretowane w szerszym kontekście całościowej, spójnej koncepcji ustawodawcy zmierzającej do poprawy niekorzystnej struktury demograficznej w obszarze polskiej nauki, a także optymalizacji sposobu funkcjonowania i zwiększonej przejrzystości działania organizacji przedstawicielskich i kontrolnych nauki polskiej oraz tworzenia warunków prawnych sprzyjających wymianie pokoleniowej w środowisku naukowym.