Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie emerytur pomostowych z dnia 2016-01-25.

Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.10.2015
Data sprawy:
2016-01-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie emerytur pomostowych.

Do Biura RPO zwrócił się długoletni pracownik branży energetyki, z wnioskiem dotyczącym zmiany zasad ustalania okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, określonych w ustawie o emeryturach pomostowych.

Obowiązujące zasady ustalania okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze odzwierciedlają założenie, że emerytura pomostowa przysługuje tylko za pracę rzeczywiście wykonaną w warunkach uciążliwych dla zdrowia. Dlatego też, okres pracy, od którego zależy prawo do emerytury pomostowej, jest pomniejszany o okresy niewykonywania pracy z powodu choroby. Zdaniem wnioskodawcy, konstytucyjna zasada równości wymaga wprowadzenia zasady, że staż dla potrzeb ustalania prawa do emerytury pomostowej powinien być powiększony w odpowiedniej proporcji stosownie do czasu przepracowanego w godzinach nadliczbowych. Byłoby to istotne m.in. dla pracowników zakładów energetycznych, którzy bardzo często wykonywali swoją pracę w godzinach nadliczbowych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-02-25
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 25 lutego 2016 r. wskazał, że spełnienie postulowanej modyfikacji zasad ustalania okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, który jest wymagany do uzyskania prawa do emerytury pomostowej, nie byłoby uzasadnione.
Oznaczałoby to bowiem przełamanie podstawowych reguł wynikających z rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Z przepisów rozporządzenia wynika, że okresami pracy uzasadniającymi prawo do emerytury w obniżonym wieku z tytułu pracy w szczególnych warunkach są jedynie te okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy. Zasada ta w pełni została potwierdzona w orzecznictwie. Ponadto Podsekretarz Stanu zwrócił uwagę na orzeczenie Sądu Najwyższego z 15 czerwca 1999 r. w sprawie II UKN 606/98, w którym stwierdzono, że praca w godzinach nadliczbowych, dodatkowo wynagradzana, nie zwiększa nominalnego okresu zatrudnienia i nie wpływa w sposób szczególny na uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych.