Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zadań i uprawnień ratowników medycznych z dnia 2016-02-03.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.10.2016
Data sprawy:
2016-02-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zadań i uprawnień ratowników medycznych.

Rzecznik zwraca uwagę na potrzebę szybkiego wydania przepisów wykonawczych do znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Szczególne zaniepokojenie budzi brak nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia określającego medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego. Dotychczasowe rozporządzenie regulujące tę kwestię utraciło moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2016 r. Ustawodawca nie przewidział bowiem okresowego obowiązywania tego rozporządzenia w przepisach przejściowych.

Brak aktualnego rozporządzenia oznacza w praktyce pozbawienie skuteczności nowych regulacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Powoduje także wątpliwości dotyczące szczegółowych zadań i uprawnień ratowników medycznych oraz ewentualnej odpowiedzialności i roszczeń z tego tytułu.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o podanie przyczyn opóźnienia w przygotowaniu przepisów wykonawczych oraz przewidywanego terminu ich wydania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-02-16
Opis odpowiedzi:
Minister Zdrowia w odpowiedzi udzielonej 16 lutego 2016 r. zapewnił, że ratownicy mogą wykonywać zadania zawodowe na podstawie samej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Obecnie w resorcie zdrowia trwają intensywne prace nad rozporządzeniem określającym szczegółowy zakres czynności ratowników medycznych, które ma jedynie doprecyzować katalog tych zadań. Powyższe stanowisko Ministra Zdrowia zostało przekazane wszystkim wojewodom oraz osobom, które zwracały się do Ministerstwa Zdrowia z podobnymi pytaniami.