Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie ochrony praw osób pokrzywdzonych przestępstwami o charakterze seksualnym z dnia 2016-02-17.

Adresat:
Prokurator Generalny
Sygnatura:
BPK.518.5.2015
Data sprawy:
2016-02-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie ochrony praw osób pokrzywdzonych przestępstwami o charakterze seksualnym.

Przesłuchanie świadka będącego osobą pokrzywdzoną przestępstwem o charakterze seksualnym powinno być przeprowadzone w możliwe najkrótszym czasie, niezwłocznie po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Ze spraw badanych w Biurze RPO wynika jednak, że w praktyce od momentu zawiadomienia prokuratury do czasu przeprowadzenia przesłuchania przez sąd może upłynąć nawet ponad 3 miesiące. Tak długi okres oczekiwania naraża pokrzywdzonego na dodatkowe cierpienie (wtórna wiktymizacja).

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie odpowiednich działań, w szczególności usprawnienie przepływu informacji między prokuraturą a sądami, aby zapewnić skuteczną ochronę praw osób pokrzywdzonych i skrócić okres oczekiwania na przesłuchanie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-03-02
Opis odpowiedzi:
Prokurator Generalny w odpowiedzi z 2 marca 2016 r. podzielił zaniepokojenie Rzecznika nieprawidłowościami związanymi z wyznaczaniem odległych terminów posiedzeń sądowych mających na celu przesłuchanie pokrzywdzonych. Problematyka związana z właściwym stosowaniem trybów przesłuchania pokrzywdzonych i świadków została zaakcentowana m.in. w wydanych 18 grudnia 2015 r. „Wytycznych Prokuratora Generalnego dotyczących zasad postępowania w sprawach o przestępstwo zgwałcenia” oraz „Wytycznych Prokuratora Generalnego z 22 lutego 2016 r. dotyczących zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W pierwszych z wymienionych wytycznych wskazano na konieczność kierowania do prezesów sądów pism z żądaniem przyspieszenia rozpoznania wniosków albo wyznaczania wcześniejszych terminów posiedzeń, w sytuacjach braku niezwłocznego wyznaczania posiedzeń sądu lub wyznaczania odległych terminów posiedzeń. Z kolei w wytycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nałożono na prokuratorów obowiązek uzasadniania kierowanych do sądów wniosków o przesłuchanie pokrzywdzonych lub świadków oraz obowiązek aktywnego uczestniczenia prokuratora w posiedzeniu sądu w przedmiocie jego rozpoznania.