Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie kampanii społecznej promującej zasadę równego traktowania z dnia 2016-02-03.

Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
XI.564.2.2016
Data sprawy:
2016-02-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie kampanii społecznej promującej zasadę równego traktowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich, wykonując swoje ustawowe zadania dotyczące realizacji zasady równego traktowania, zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień dotyczących wypowiedzi Ministra Środowiska na temat wniosków zamieszczonych w Bilansie otwarcia przeprowadzonym w Ministerstwie Środowiska.

Bilans otwarcia zawiera negatywną ocenę występowania w kampaniach społecznych osób homoseksualnych i promowania „ideologii gender”, którą w ocenie Rzecznika należy rozumieć jako zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Zdaniem Rzecznika wskazane jest podejmowanie przez władze publiczne działań promujących zasadę równego traktowania i przeciwdziałanie dyskryminacji, skierowanych do ogółu społeczeństwa i uwzględniających różnorodność społeczną.

Przedstawiciele władzy publicznej powinni nie tylko powstrzymywać się od wypowiedzi legitymizujących dyskryminację ze względu na orientację seksualną, ale wręcz publiczne wyrażać sprzeciw wobec tego rodzaju dyskryminacji. Krytyczna wypowiedź dotycząca obecności osób homoseksualnych w kampaniach społecznych finansowanych ze środków publicznych może zostać odebrana jako wskazówka dla urzędników podejmujących decyzje o wydatkowaniu tych środków. Taki wniosek wynika z orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce, w którym Trybunał podkreślił również, że korzystanie z wolności słowa przez polityków związane jest ze szczególną odpowiedzialnością.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: