Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Komorniczej w sprawie prawa komorników do rzetelnego procesu sądowego w postępowaniach dyscyplinarnych z dnia 2016-02-18.

Adresat:
Prezes Krajowej Rady Komorniczej
Sygnatura:
VII.510.8.2014
Data sprawy:
2016-02-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Komorniczej w sprawie prawa komorników do rzetelnego procesu sądowego w postępowaniach dyscyplinarnych.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa Krajowej Rady Komorniczej o przedstawienie stanowiska, czy przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego komorników w wystarczający sposób gwarantują prawo do rzetelnego procesu. Kwestia ta była już tematem wystąpienia z 30 czerwca 2015 r. do Ministra Sprawiedliwości, z uwagi na skargi kierowane do Rzecznika. Wątpliwości budzi fakt, że sądem właściwym do rozpoznania odwołania wniesionego przez komornika jest sąd okręgowy, nad którym zwierzchni nadzór sprawuje jeden z wnioskodawców postępowania dyscyplinarnego, czyli prezes sądu okręgowego. W ocenie RPO przyjęte rozwiązanie może naruszać prawo komornika do bezstronnego i rzetelnego postępowania odwoławczego.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-03-17
Opis odpowiedzi:
Prezes Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z 17 marca 2016 r. podzielił wątpliwości Rzecznika. W jego ocenie rozwiązaniem byłoby np. odjęcie wnioskodawcom przymiotu strony w postępowaniu dyscyplinarnym. Prezes Krajowej Rady Komorniczej podkreślił, że w regulacjach dotyczących innych zawodów prawniczych przewidziano dwuinstancyjne postępowanie korporacyjne, z możliwością wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego. Wprowadzenie podobnej regulacji do ustawy o komornikach sadowych i egzekucji wyeliminowałaby nieprawidłowości.