Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie systemu finansowania uczelni artystycznych z dnia 2016-02-18.

Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.57.2015
Data sprawy:
2016-02-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie systemu finansowania uczelni artystycznych.

W skargach do Rzecznika wskazano na zróżnicowanie wysokości dotacji na jednego studenta pomiędzy poszczególnymi uczelniami artystycznymi w Polsce. Różnica w dotacji może wynosić w praktyce nawet 100%. Obecny system finansowania uczelni artystycznych oceniany jest jako niesprawiedliwy i niezgodny z konstytucyjną zasadą równości. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-04-18
Opis odpowiedzi:
Na wystąpienie Rzecznika odpowiedziało – zgodnie z właściwością – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W piśmie, które wpłynęło do Biura RPO w dniu 18 kwietnia 2016 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyjaśniła, że określone algorytmem zasady podziału dotacji budżetowej przysługującej uczelniom artystycznym budzą liczne wątpliwości.
Nie można jednak zgodzić się z tezą, jakoby zróżnicowanie wysokości finansowania uczelni mogło stanowić naruszenie konstytucyjnej zasady równości i dyskryminację studentów niektórych uczelni. Dotacja służąca utrzymaniu uczelni musi uwzględniać – poza liczbą studentów studiów stacjonarnych – takie czynniki jak: liczebność kadry naukowo-dydaktycznej, aktywność naukową i artystyczną pracowników, czy wielkość i koszty utrzymania infrastruktury dydaktyczno-naukowej.
Jednocześnie Podsekretarz Stanu zaznaczyła, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wielokrotnie zwracało się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o zmianę algorytmu podziału dotacji bądź wręcz wyłączenie uczelni artystycznych z czysto matematycznego systemu ustalania wysokości finansowania.
W ocenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego niezbędne wydaje się również uwzględnienie w znacznie szerszym niż dotychczas wymiarze dotacji na zadania związane z działalnością kulturalną. Koszty działalności uczelni artystycznych są bowiem w istotnym stopniu pochodną realizowanej przez nie aktywności artystycznej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponuje środkami służącymi finansowaniu tej działalności, jednak wielkość tych środków jest nieadekwatna do kosztów ponoszonych w tym zakresie przez szkoły wyższe.