Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ulgowych przejazdów dla polskich uczniów kształcących się za granicą z dnia 2016-02-19.

Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
VII.7037.64.2014
Data sprawy:
2016-02-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ulgowych przejazdów dla polskich uczniów kształcących się za granicą.
Obywatele polscy, którzy uczęszczają do szkoły za granicą, w szczególności w sąsiednich państwach UE, nie mogą uzyskać zniżki na przejazdy transportem publicznym w Polsce. Wątpliwości dotyczące regulacji ulg ustawowych dla dzieci i młodzieży trwają już od wielu lat. Sprawa była nagłaśniana w mediach publicznych, a także poruszana przez wiele osób prywatnych, które poczuły się dyskryminowane. W ocenie Rzecznika obowiązujący stan prawny narusza konstytucyjną zasadę równego traktowania przez władze publiczne. Projekt mający rozwiązać problem ulg dla uczniów, przedstawiony kilka lat temu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie został zaakceptowany przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury. RPO zwraca się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o dokonanie odpowiednich zmian legislacyjnych.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-03-09
Opis odpowiedzi:
Minister Infrastruktury i Budownictwa w odpowiedzi z 9 marca 2016 r. wyjaśnił, że dokumentem poświadczającym uprawnienia dzieci i młodzieży do korzystania z ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego jest legitymacja szkolna. Tylko legitymacje szkolne wydane przez szkoły polskiego systemu oświaty zgodnie ze wzorami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, są dokumentami poświadczającymi uprawnienie uczniów do ulg.
Sytuacja, w której prawo krajowe przyznaje ściśle określonej grupie społecznej (z pominięciem dzieci i młodzieży będącej obywatelami polskimi i obywatelami innych państw UE uczących się poza granicami Polski) uprawnienia do przejazdów ulgowych nie jest przejawem dyskryminacji, lecz wyrazem polityki społecznej państwa. Uwzględnienie postulatów dotyczących rozszerzenia uprawnień do ulg w publicznym transporcie zbiorowym na kolejne grupy społeczne i zawodowe wymagałoby zabezpieczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie państwa. Problem ten powinien być rozpatrywany z udziałem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów.