Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie odwołania od wyników egzaminów maturalnych z dnia 2016-02-18.

Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7031.36.2015
Data sprawy:
2016-02-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie odwołania od wyników egzaminów maturalnych.
Wyniki egzaminów maturalnych są ostateczne. Nie można się od nich odwoływać. Dlatego Rzecznik z zadowoleniem przyjął zapowiedź wprowadzenia takiej możliwości w ustawie o systemie oświaty. RPO od dawna postulował przyjęcie tego rozwiązania. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych wskazywali w skargach do Rzecznika, że egzaminy przeprowadzane w różnych latach często są ze sobą nieporównywalne. Ponadto zdarzały się nieprawidłowe oceny egzaminów przez egzaminatorów zewnętrznych m.in. z uwagi na błędy w kluczu odpowiedzi. Na nieprawidłowości związane z organizowaniem, przeprowadzaniem i ocenianiem egzaminów zewnętrznych zwracała uwagę również Najwyższa Izba Kontroli. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o przedstawienie szczegółowych informacji na temat planowanej zmiany przepisów.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-03-18
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w odpowiedzi z 18 marca 2016 r. podkreślił, że obecnie w Ministerstwie została przygotowana propozycja zmian w ustawie o systemie oświaty dotycząca wprowadzenia możliwości odwołania się od wyników części pisemnej egzaminu maturalnego. W dniu 16 marca 2016 r. projekt ustawy został przekazany do konsultacji publicznych.
Przygotowany projekt zakłada, że zdający będzie miał prawo odwołać się od wyników części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, składającej się z niezależnych arbitrów (egzaminatorów i naukowców).
Ponieważ wprowadzenie tych zmian wymaga, oprócz nowelizacji ustawy o systemie oświaty, odpowiednich przygotowań organizacyjnych, w szczególności utworzenia listy arbitrów, którzy będą rozpatrywać odwołania, nowe rozwiązania nie będą mogły zostać wprowadzone wcześniej niż w roku szkolnym 2016/2017.