Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie terminów zaskarżenia aktów prawa miejscowego z dnia 2016-03-09.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7006.36.2016
Data sprawy:
2016-03-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie terminów zaskarżenia aktów prawa miejscowego.

Osoby uprawnione do zaskarżenia uchwały lub zarządzenia podjętego przez organ gminy lub przepisu aktu prawa miejscowego wydanego przez organ samorządu województwa często kierują skargę do sądu administracyjnego po terminie. Jak wynika z licznych spraw badanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich źródłem problemu są niejednoznaczne uregulowania zawarte w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o samorządzie województwa.

Zastrzeżenia Rzecznika budzi fakt, że przepisy te nie określają terminu do wniesienia skargi, a także nie precyzują, czy i w jakim zakresie organy udzielające odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa mają obowiązek poinformować o przysługującym prawie do sądu. Termin do wnoszenia wspomnianych skarg określony został w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jednak osoby wzywające organ do usunięcia naruszenia prawa, jeżeli działają bez profesjonalnego pełnomocnika, są przekonane, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie województwa w sposób wyczerpujący regulują przesłanki do wniesienia skargi. Skoro przepisy tych ustaw nie przewidują terminu na wniesienie skargi, zainteresowani uważają, że termin taki nie został przewidziany.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie województwa powinny zostać doprecyzowane w taki sposób, aby obywatele mogli zrealizować swoje prawo do sądu i nie ponosili szkody z powodu nieznajomości prawa.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-04-07
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w odpowiedzi z 7 kwietnia 2016 r. wskazał, że dokonanie zmiany w przepisach, polegającej na powieleniu w ustawach samorządowych regulacji ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczących trybu i terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, nie wydaje się uzasadnione.
Zdaniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, problem rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych - w kwestii możliwości przywrócenia terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego - może być rozwiązany poprzez podjęcie uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.