Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie niejasnej definicji pojęcia „budowli” dla celów podatkowych z dnia 2016-03-14.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.185.2014
Data sprawy:
2016-03-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie niejasnej definicji pojęcia „budowli” dla celów podatkowych.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich należy jak najszybciej opracować nową, precyzyjną definicję „budowli” dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości, dostosowaną do wymogów określonych przez Trybunał Konstytucyjny. Zarówno przedsiębiorcy, jak i organy podatkowe powinni mieć pewność, że dany obiekt podlega opodatkowaniu.W praktyce niejasne przepisy określające pojęcie „budowli” stały się przyczyną licznych sporów podatkowych dotyczących opodatkowania takich obiektów jak m.in. wyrobiska górnicze, stacje transformatorowe, stacje telefonii komórkowej, sieci telekomunikacyjne i energetyczne, czy elektrownie wiatrowe. Problem dotyczy więc przedsiębiorców z wielu branż. Nieprecyzyjna regulacja podatkowa utrudniła prowadzenie działalności gospodarczej poprzez nieprzewidywalność co do kosztów, a także konieczność prowadzenia sporów przed sądami administracyjnymi.

Brak jasnej definicji „budowli” dla celów podatkowych stanowi istotny problem także dla organów podatkowych. Rzecznik odwołuje się w wystąpieniu do prowadzonej w Biurze RPO sprawy dotyczącej jednej z gmin górniczych, która obecnie stoi przed koniecznością zwrotu wielomilionowych kwot podatku wraz z odsetkami.Na mankamenty regulacji zawartej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, będące źródłem problemów interpretacyjnych związanych z definicją „budowli”, wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 września 2011 r. (sygn. akt P 33/09) dotyczącym opodatkowania wyrobisk górniczych. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych odsyła do definicji stosowanych w Prawie budowlanym, które w ocenie Trybunału nie są na tyle precyzyjne, aby można je zawsze stosować na gruncie prawa podatkowego.Resort finansów poprzedniej kadencji rozważał cztery propozycje rozwiązań mających doprecyzować niejasne przepisy, jednak prace legislacyjne nie zostały zakończone. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie informacji na temat aktualnego stanu prac legislacyjnych nad definicją „budowli” dla celów podatkowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-03-29
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi z 29 marca 2016 r. zapewnił, że prace nad definicją „budowli” w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych są kontynuowane. Sprawa jest jednak niezwykle złożona, dlatego wymaga dogłębnej i czasochłonnej analizy.