Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Energii w sprawie niejednolitych przepisów regulujących prawo do deputatu węglowego z dnia 2016-03-14.

Adresat:
Minister Energii
Sygnatura:
III.7042.35.2014
Data sprawy:
2016-03-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Energii w sprawie niejednolitych przepisów regulujących prawo do deputatu węglowego.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwracają się emeryci i renciści górniczy, wskazując na niejednolite przepisy dotyczące prawa do deputatu węglowego. Wypłata deputatu węglowego jest obecnie różnie traktowana, w zależności od spółki węglowej. Emeryci zostali podzieleni na tych, którzy otrzymują deputat węglowy, tych, którym go zabrano i tych, którzy deputatu węglowego w ogóle nie dostają.W związku z tak nierównym statusem emerytów i rencistów górniczych w zakresie uprawnień do otrzymania deputatu węglowego, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Energii o przedstawienie stanowiska.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-04-25
Opis odpowiedzi:
Minister Energii poinformował w odpowiedzi z 25 kwietnia 2016 r. o trwających w resorcie pracach nad przygotowaniem rozwiązań prawnych, które uregulują zasady dotyczące finansowania deputatów węglowych. Projekt rozwiązań powstaje w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Minister przypomniał, że uprawnienie do deputatu węglowego jest związane ze stosunkiem pracy i wynika wyłącznie z przepisów prawa pracy. Chodzi o porozumienia zawierane w ramach układów zbiorowych pracy obowiązujących w danym przedsiębiorstwie górniczym, pomiędzy pracodawcą i stroną społeczną reprezentowaną przez związki zawodowe. Porozumienia te stanowią rodzaj umowy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Instytucje administracji rządowej nie mają możliwości wpływania na podejmowane przez te strony decyzje.