Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustnego uzasadniania orzeczeń w postępowaniu cywilnym z dnia 2016-03-14.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.13.2016
Data sprawy:
2016-03-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustnego uzasadniania orzeczeń w postępowaniu cywilnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości o dokonanie oceny przepisów wprowadzających możliwość wygłoszenia uzasadnienia wyroku, funkcjonujących w postępowaniu cywilnym już od ponad roku. Zdaniem Rzecznika należałoby ograniczyć zastosowania instytucji uzasadnienia ustnego, a także zapewnić jednolitą formę transkrypcji uzasadnienia orzeczenia. Zbyt szerokie korzystanie przez sądy z możliwości wygłoszenia uzasadnienia może w nieuzasadniony sposób ograniczać konstytucyjne prawo do rzetelnej procedury sądowej oraz prawo do zaskarżenia orzeczenia sądu pierwszej instancji. Wygłoszenie uzasadnienia, zamiast podania ustnie tylko zasadniczych motywów rozstrzygnięcia, jest dopuszczalne w przypadku utrwalania przebiegu posiedzenia sądu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk. Uzasadnienie ustne jest utrwalane w formie elektronicznej, natomiast transkrypcja jest odzwierciedleniem zapisu elektronicznego w formie papierowej.Podstawowym celem regulacji było usprawnienie przeprowadzania postępowań w sprawach prostych, zwłaszcza tych o nieskomplikowanym stanie faktycznym. Jak wynika jednak ze skarg kierowanych do Rzecznika, uzasadnienia ustne występują niejednokrotnie również w sprawach skomplikowanych dowodowo i faktycznie. W konsekwencji strona może mieć trudności w podjęciu decyzji o złożeniu środka zaskarżenia. Dodatkowym utrudnieniem dla stron postępowania jest fakt, że braki w uzasadnieniu ustnym nie mogą być naprawione na późniejszym etapie (nie można sporządzić uzupełniającego uzasadnienia pisemnego).Kolejnym problemem jest brak przepisów zapewniających jednolitą formę transkrypcji uzasadnienia orzeczenia. Odpowiednia forma i treść transkrypcji ma podstawowe znaczenie dla realizacji uprawnień procesowych strony. W praktyce transkrypcje często stanowią nieuporządkowane przedstawienie motywów wydanego rozstrzygnięcia, zawierają elementy przypadkowo utrwalone w nagraniu, opuszczenia w treści zapisu, a także błędy językowe. Sporządzane zapisy transkrypcyjne z reguły nie zawierają tytułu, akapitów, a także nie są podpisane. Niewłaściwie sporządzona transkrypcja osłabia powagę wymiaru sprawiedliwości oraz zaufanie do sądownictwa. Może też być odbierana jako przejaw braku szacunku dla uczestników postępowania, czy nawet sądu sprawującego kontrolę instancyjną. Zdaniem Rzecznika decydujący wpływ na kształt transkrypcji powinien mieć sędzia wygłaszający uzasadnienie.Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o podjęcie odpowiednich prac legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-05-12
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformował w piśmie z 12 maja 2016 r., że możliwość wygłaszania ustnych uzasadnień w postępowaniu cywilnym jest wdrażana stopniowo. Sędziowie skorzystali z niej w niespełna 5% spraw. Instytucja ustnego uzasadnienia, jako nowe rozwiązanie, powinna być poddana pogłębionemu badaniu, w szczególności w zakresie praktyki jej funkcjonowania, w tym sposobu sporządzania transkrypcji. Pozwoli to na miarodajną ocenę potrzeby wprowadzenia i zakresu ewentualnych zmian przepisów lub podjęcia działań organizacyjnych.
Wprowadzenie protokołu elektronicznego oraz ustnych uzasadnień było odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie społeczne w aspekcie transparentności postępowań sądowych. W poprzednich latach niejednokrotnie zgłaszane były zarzuty dotyczące sporządzanych na piśmie uzasadnień wskazujące, że w swojej treści znacząco odbiegały od podanych przy ogłoszeniu wyroku ustnych motywów.
Z inicjatywy Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości – Koordynatora krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych podejmowane są działania edukacyjne m.in. w formie warsztatów, na których omawiane są zasady sporządzania ustnych uzasadnień i transkrypcji.