Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie składania zażaleń na postanowienia straży gminnej w sprawach dotyczących wykroczeń z dnia 2016-03-14.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.514.5.2015
Data sprawy:
2016-03-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie składania zażaleń na postanowienia straży gminnej w sprawach dotyczących wykroczeń.

Przepisy nie wskazują w sposób wyraźny, który podmiot jest uprawniony do rozpatrywania zażaleń na postanowienia straży gminnej w sprawach dotyczących wykroczeń. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o doprecyzowanie obowiązujących regulacji.Zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, osoba, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia może złożyć zażalenie do organu nadrzędnego, jeżeli wniosek o ukaranie nie został wniesiony. Wątpliwości pojawiają się w sytuacji, gdy organem, który nie wystąpił z wnioskiem o ukaranie sprawcy wykroczenia jest straż gminna.Nadzór nad działalnością straży gminnej pełni wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji, ale trudno uznać te organy za właściwe do rozpatrywania zażaleń na decyzje procesowe straży gminnej. Przepisy ustawy o strażach gminnych przewidują możliwość złożenia zażalenia do prokuratora na czynności dokonywane przez strażnika, jednak powstają wątpliwości czy ich zastosowanie byłoby zgodne z regulacjami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, które stanowią o złożeniu zażalenia do organu nadrzędnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-04-15
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wyjaśnił w odpowiedzi z 15 kwietnia 2016 r., że w przypadku straży gminnej (miejskiej) organem nadrzędnym – w rozumieniu art. 56a kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia - jest właściwy miejscowo wojewoda, sprawujący nadzór nad działalnością straży przy pomocy komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. Oznacza to, że w przypadku, gdy straż gminna (miejska) nie wniosła o ukaranie sprawcy wykroczenia, obywatel może złożyć zażalenie do wojewody.