Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezes Rządowego Centrum Legislacji w sprawie publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r z dnia 2016-03-17.

Adresat:
Prezes Rządowego Centrum Legislacji
Sygnatura:
VII.6060.7.2016
Data sprawy:
2016-03-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Rządowego Centrum Legislacji w sprawie publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji o podanie przyczyn nieopublikowania w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie o sygn. akt K 47/15, a także wskazanie podstawy prawnej odmowy publikacji tego wyroku.Orzeczenie Trybunału dotyczy oceny zgodności z Konstytucją szeregu przepisów zawartych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, opublikowanej w Dzienniku Ustaw i powinno zostać niezwłocznie ogłoszone również w Dzienniku Ustaw, stosownie do postanowień Konstytucji oraz ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. Ogłoszenie orzeczeń Trybunału zarządza Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Z obowiązujących przepisów prawa wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że decyzja o publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie podlega swobodnemu uznaniu Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, ani ocenie Prezesa Rady Ministrów. Na organie wydającym dziennik urzędowy spoczywa prawny obowiązek ogłoszenia aktu normatywnego, w tym także orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-03-25
Opis odpowiedzi:
Prezes Rządowego Centrum Legislacji wyjaśniła w odpowiedzi z 25 marca 2016 r., że zasady i tryb ogłaszania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wskazane są w Konstytucji oraz w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zgodnie z tą ustawą to Prezes Rady Ministrów jest organem, który wydaje Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.