Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Rzecznik Praw Pacjenta w sprawie informacji dotyczących podejrzenia przeprowadzenia zabiegu aborcji niezgodnie z prawem z dnia 2016-03-24.

Adresat:
Rzecznik Praw Pacjenta
Sygnatura:
VII.7013.1.2016
Data sprawy:
2016-03-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Rzecznik Praw Pacjenta w sprawie informacji dotyczących podejrzenia przeprowadzenia zabiegu aborcji niezgodnie z prawem.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezydent m.st. Warszawy oraz do Rzecznik Praw Pacjenta z prośbą o informacje na temat czynności podjętych w związku z podejrzeniem przeprowadzenia w szpitalu zabiegu aborcji wbrew przepisom ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Zgodnie z informacjami przekazanymi w mediach na świat przyszło żywe dziecko, któremu nie udzielono pomocy, co w konsekwencji doprowadziło do zgonu noworodka.

W sprawie tej mogło dojść do naruszenia konstytucyjnego prawa do życia, a także niektórych praw pacjenta, w tym prawa do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia, a także prawa do poszanowania intymności i godności. Uzasadnione wątpliwości może budzić zachowanie personelu szpitala z uwagi na ustawowy obowiązek niezwłocznego udzielenia pomocy przez lekarza w przypadku zagrożenia utraty życia, jak również obowiązek sprawowania opieki nad pacjentem oraz podejmowania w razie konieczności medycznych czynności ratunkowych przez pielęgniarki i położne.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-04-11
Opis odpowiedzi:
W piśmie z 11 kwietnia 2016 r. Rzecznik Praw Pacjenta poinformowała, że w związku z zaistniałą sytuacją zwróciła się do dyrektora szpitala z prośbą o odniesienie się do okoliczności sprawy. Ponadto wystąpiła do Ministra Zdrowia o udostępnienie wyników przeprowadzonego przez resort postępowania. Jednocześnie zwróciła się do prokuratora rejonowego o przekazanie informacji o ustaleniach poczynionych w ramach postępowania przygotowawczego. Rzecznik Praw Pacjenta zwróciła się również do Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie perinatologii, z prośbą o przedstawienie opinii. O końcowych ustaleniach Rzecznik Praw Pacjenta poinformuje odrębnym pismem.