Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie recept przekazywanych pocztą elektroniczną z dnia 2016-03-30.

Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.150.2015
Data sprawy:
2016-03-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie recept przekazywanych pocztą elektroniczną.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie nowych rozwiązań prawnych dotyczących przesyłania recept drogą mailową. W ocenie Rzecznika regulacje zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw nie zapewniają należytego standardu ochrony danych osobowych.
Rzecznik wystąpił w tej sprawie wcześniej do Ministra Zdrowia, który wskazał, że na etapie prac nad projektem ustawy zarówno Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jak i Rzecznik Praw Pacjenta nie zgłosili żadnych uwag. Minister poinformował ponadto, że przesyłanie recept drogą mailową jest rozwiązaniem fakultatywnym, z którego pacjent może skorzystać, natomiast zasady wystawienia recepty w postaci elektronicznej zostaną dopiero uregulowane w rozporządzeniu wydanym na podstawie Prawa farmaceutycznego.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-04-11
Opis odpowiedzi:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w piśmie z 11 kwietnia 2016 r. podkreśliła, że już pierwotna wersja projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci budziła liczne zastrzeżenia. Swoje uwagi przekazała Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 18 grudnia 2015 r., pomimo że GIODO nie został uwzględniony w kręgu podmiotów biorących udział w procedowaniu projektu. Projektodawca nie odniósł się do uwag GIODO, nie zostały one również opublikowane na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.
Następnie, podczas obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów, do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci został dodany art. 38, który zmienia przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Zmiana nie tylko nie została skonsultowana z GIODO, ale nigdy nie został on nawet o tej zmianie formalnie poinformowany. Opinia w tej sprawie została zaprezentowana m.in. w piśmie GIODO z dnia 9 lutego 2016 r. do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, które zostało opublikowane na stronie internetowej GIODO.
Dodatkowo, GIODO ma zastrzeżenia wobec niewystarczającego uregulowania w ustawie kwestii wykorzystywania systemów teleinformatycznych banków do składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.
Odnosząc się do kwestii konieczności zgłaszania do GIODO zbiorów danych do rejestracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stwierdziła, że w tej sprawie ma zastosowanie art. 46 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.
W zbiorach danych osobowych tworzonych w związku z realizacją Programu Rodzina 500 plus znajdują się m.in. informacje dotyczące orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, które należą do kategorii tzw. danych osobowych wrażliwych. Dlatego można je przetwarzać dopiero po zarejestrowaniu przez GIODO zbioru, który te dane zawiera. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z jej przepisami administrator tzw. wrażliwych danych osobowych (m.in. o stanie zdrowia) może rozpocząć ich przetwarzanie w zbiorze po jego zarejestrowaniu, chyba że ustawa zwalnia go z tego obowiązku, co nie ma miejsca w opisywanym przypadku.
Postulaty Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące zmiany przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – sygnalizowane w toku procesu legislacyjnego - są nadal aktualne.