Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwrotu kosztów stawienia się świadka w sądzie z dnia 2016-03-30.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.2585.2014
Data sprawy:
2016-03-30
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwrotu kosztów stawienia się świadka w sądzie.

W pismach do Rzecznika Praw Obywatelskich często pojawia się zarzut, że budżet rodzinny świadków biorących udział w czynnościach procesowych w postępowaniu sądowym zostaje znacznie uszczuplony z powodu zbyt niskiej rekompensaty kosztów stawiennictwa. Zdaniem Rzecznika obecna regulacja zawarta w kodeksie postępowania karnego, określająca maksymalną należność za utracony zarobek lub dochód świadka, często nie zapewnia rzeczywistego pokrycia strat materialnych związanych z udziałem w procesie. Z wyjaśnień udzielonych w czerwcu 2015 r. wynikało, że Minister Sprawiedliwości zwróci się do Ministra Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Rzecznik prosi o przekazanie informacji na temat podjętych działań.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-03-30
Opis odpowiedzi:
W odpowiedzi z dnia 29 kwietnia 2016 r. Minister Sprawiedliwości wyjaśnił, że po uzgodnieniu z Ministrem Finansów, Ministerstwo analizuje możliwości podwyższenia górnej granicy należności zwracanej za utracony zarobek lub dochód w związku z występowaniem w charakterze świadka w czynnościach postępowania na wezwanie sądu lub organu postępowania przygotowawczego. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawi przygotowaną propozycję zmian przepisów Ministrowi Finansów do zaopiniowania.