Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Wojewody Małopolskiego w sprawie sytuacji rodzin romskich w Limanowej z dnia 2016-03-30.

Adresat:
Wojewoda Małopolski
Sygnatura:
XI.816.13.2015
Data sprawy:
2016-03-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Małopolskiego w sprawie sytuacji rodzin romskich w Limanowej.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Wojewody Małopolskiego o przekazanie informacji o aktualnym stanie mediacji prowadzonej w sprawie przeniesienia kilku rodzin romskich z Limanowej do nowych budynków zakupionych przez władze samorządowe gminy miejskiej Limanowa w innych miejscowościach.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że strony sporu, czyli sami Romowie oraz władze samorządowe Limanowej zgodziły się na wypracowanie rozwiązania, które przewiduje wstrzymanie egzekucji komorniczej i znalezienie alternatywnej propozycji zakupu domu dla limanowskich Romów na terenie miasta lub powiatu. Rozwiązanie to jest zgodne z propozycją przedstawioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich w wystąpieniu do Wojewody Małopolskiego z dnia 19 lutego 2016 r.
Rzecznik prosi także o wyjaśnienie zgłaszanych wcześniej wątpliwości dotyczących zakupu przez gminę miejską Limanowa nieruchomości na terenie innej gminy i włączenia tej nieruchomości do zasobu komunalnego gminy kupującej, a także podstaw prawnych wydania przez Burmistrza Czchowa zarządzenia zakazującego zasiedlenia budynku kupionego przez władze Limanowej.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-04-27
Opis odpowiedzi:
Małopolski Urząd Wojewódzki w piśmie z 27 kwietnia 2016 r. poinformował, że Wojewoda Małopolski złożył w dniu 12 kwietnia 2016 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, za pośrednictwem Burmistrza Czchowa, na zarządzenie Burmistrza w sprawie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa na terenie gminy Czchów. Burmistrz wydał to zarządzenie w reakcji na wiadomość o planowanym przeniesieniu do miejscowości Czchów rodzin romskich zamieszkujących dotychczas w Limanowej.
W skardze podniesiono m.in. wątpliwości, na które wskazywał Rzecznik Praw Obywatelskich, dotyczące zakupu przez gminę Limanowa nieruchomości na terenie innej gminy, włączenie jej do zasobu komunalnego gminy kupującej i zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób należących do innej wspólnoty samorządowej.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzono też, że brak jest podstaw do stwierdzenia, że jednostka samorządu terytorialnego nie może nabywać nieruchomości na terenie innej jednostki samorządu. Powstają jednak wątpliwości, czy jednostka samorządu nabywająca nieruchomość może realizować swoje zadania na terenie innej jednostki samorządu, w sytuacji gdy pomiędzy tymi jednostkami brak porozumienia, zwłaszcza jeśli chodzi o zadania związane z realizacją rządowego programu integracji społeczności romskiej.
Wojewoda zdecydował się nie wydawać rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego tego zarządzenia. Składając skargę do sądu administracyjnego na zarządzenie, chciał zapobiec ewentualnej eskalacji konfliktu pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i społeczności obu gmin. Wojewoda uznał, że ze względu na doniosłość i powagę problemu, ewentualne stwierdzenie nieważności zarządzenia porządkowego Burmistrza Czchowa powinno zostać rozstrzygnięte na drodze postępowania sądowoadministracyjnego.