Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie opracowywania „Podręczników Beneficjenta” w ramach programów finansowanych ze środków unijnych z dnia 2016-04-01.

Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
III.7048.3.2016
Data sprawy:
2016-04-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie opracowywania „Podręczników Beneficjenta” w ramach programów finansowanych ze środków unijnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Rozwoju o przedstawienie informacji, czy ustalona jest jednolita w skali kraju procedura opracowywania „Podręczników Beneficjenta” w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, a zwłaszcza nadzorowania ich treści pod kątem zgodności z prawem, w szczególności z przepisami prawa pracy w odniesieniu do zatrudnienia pracowniczego wykonywanego przy realizacji poszczególnych projektów. Rzecznik prosi także o udostępnienie wykazu „Podręczników Beneficjenta” i organów odpowiedzialnych za ich treść.

Do Rzecznika wpłynęła skarga jednej z organizacji pozarządowych na niezgodność z przepisami prawa pracy treści „Poradnika dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji” (FAMI) i wzorów dokumentów wykorzystywanych w ramach projektu. Sprawa ta jest przedmiotem odrębnego postępowania, w ramach którego Rzecznik oczekuje na wyjaśnienia od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-04-25
Opis odpowiedzi:
Zgodnie z wyjaśnieniami Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju przedstawionymi w piśmie z 25 kwietnia 2016 r., reguły realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 zakładają, że prawa i obowiązki wnioskodawców oraz beneficjentów programów operacyjnych regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a także wynikające z niego dokumenty.
Dla wnioskodawców chcących ubiegać się o dofinansowanie, są to określone procedury wyboru projektów oraz kryteria ich oceny, zatwierdzone przez komitet monitorujący, które w trybie konkursowym selekcji projektów przyjmują postać regulaminu konkursu. Natomiast dla beneficjentów kluczowym i jedynym dokumentem określającym prawa i obowiązki jest umowa bądź decyzja o dofinansowaniu projektu. Żadne inne dokumenty opracowane w związku z wdrażaniem programu operacyjnego nie mogą być samoistną podstawą rozstrzygnięć przesądzających o uprawnieniach lub zobowiązaniach tych podmiotów.
Jednocześnie Ministerstwo poinformowało, że w wyniku autonomicznych decyzji instytucji zarządzających lub koordynujących, opracowywane są różnego rodzaju dokumenty, których docelowymi odbiorcami mają być beneficjenci lub wnioskodawcy. Dokumenty te nie mają określonej struktury ani zakresu. Za ich treść odpowiada opracowujący je podmiot. Dokumenty te mają charakter wyłącznie pomocniczy i informacyjny. W związku z tym Ministerstwo Rozwoju nie prowadzi ich wykazu.