Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie planowanej standaryzacji usług na rzecz osób bezdomnych z dnia 2016-04-11.

Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.76.2016
Data sprawy:
2016-04-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie planowanej standaryzacji usług na rzecz osób bezdomnych.

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich podjęła w dniu 31 marca 2016 r. uchwałę odnoszącą się do prac nad rozporządzeniem wykonawczym do znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej. W uchwale tej Komisja zaapelowała do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o niezwłoczne przeprowadzenie konsultacji społecznych poprzedzających wydanie rozporządzenia określającego standardy usług oraz obiektów, w których mieszczą się noclegownie, schroniska i ogrzewalnie dla osób bezdomnych.

Organizacje społeczne zajmujące się pomocą na rzecz osób bezdomnych wyrażają obawy, że nowe wymogi mogą prowadzić do ograniczenia ich działalności. Dostosowanie już istniejących placówek do nowych standardów może wiązać się z koniecznością podjęcia kosztownych i czasochłonnych działań. Dlatego w ocenie Komisji ważne jest także zapewnienie odpowiedniego poziomu ich finansowania.

Postulat niezwłocznego przeprowadzenia konsultacji ma zasadnicze znaczenie, ponieważ 36-miesięczny termin na dostosowanie placówek biegnie od momentu wejścia w życie znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej, co nastąpiło z dniem 5 września 2015 r.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwraca się o przekazanie informacji dotyczących planowanych w tej sprawie działań resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-05-18
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziała w piśmie z 18 maja 2016 r., że zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o pomocy społecznej, tymczasowe schronienie może zostać udzielone osobom bezdomnym poprzez trzy kategorie placówek dla osób bezdomnych: noclegownię, schronisko dla osób bezdomnych i ogrzewalnię.
Obecnie w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych. W ramach konsultacji publicznych projekt zostanie skierowany m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także organizacji pozarządowych pomagającym osobom bezdomnym.
Podsekretarz Stanu zwróciła uwagę, że ustawowym obowiązkiem gminy jest udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom potrzebującym. Można więc oczekiwać, że gminy będą wspierać podmioty prowadzące placówki noclegowe dla osób bezdomnych w działaniach mających na celu podniesienie standardu świadczonych usług.
Gminy, związki międzygminne oraz organizacje pożytku publicznego mogą także uzyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego dofinansowanie na budowę, rozbudowę, remont lub przebudowę budynku, a także zmianę sposobu użytkowania placówki noclegowej dla osób bezdomnych. Na te inwestycje możliwe jest wsparcie finansowe w wysokości 45%-55% kosztów całego przedsięwzięcia.