Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez artystów i twórców z dnia 2016-04-25.

Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
III.7060.158.2016
Data sprawy:
2016-04-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez artystów i twórców.

Problem braku dostosowania zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym do specyfiki działalności prowadzonej przez artystów i twórców został przedstawiony Rzecznikowi Praw Obywatelskich podczas jednego ze spotkań regionalnych na terenie Szczecina i Świnoujścia. Rzecznik wystąpił do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wypracowanie nowych rozwiązań systemowych w sferze zabezpieczenia społecznego, z udziałem przedstawicieli środowiska artystów i twórców. Obowiązujące obecnie zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, w szczególności wysokość i częstotliwość opłacania składki ubezpieczeniowej – zdaniem przedstawicieli środowiska artystów i twórców - zupełnie nie przystaje do specyfiki prowadzonej przez nich działalności i wielu przypadkach może prowadzić do wykluczenia ich z dostępu do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego, w tym do świadczeń emerytalno-rentowych. Tylko nieliczna grupa artystów i twórców prowadzi swoją działalność zachowując status pracownika. Niektórzy wykonują działalność w ramach samozatrudnienia lub poprzez prowadzenie działalności gospodarczej. Zdecydowana większość artystów i twórców uzyskuje nieregularne przychody z tytułu prowadzonej przez siebie działalności.

Tymczasem zasady ubezpieczenia społecznego wymagają stałego, miesięcznego wnoszenia opłat składkowych w określonej wysokości. Miesięczna składka na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe twórców i artystów jest ustalana na analogicznych zasadach, jakie obowiązują przedsiębiorców. Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wynosi 772,96 zł, składka zdrowotna 288,95 zł, a na Fundusz Pracy 59,61 zł. W tej sytuacji uzasadniony wydaje się postulat odejścia od obowiązku opłacania przez twórców i artystów składek na ZUS w takiej samej wysokości i na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.Rzecznik wystąpił w tej sprawie również do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która wyraziła poparcie dla propozycji podjęcia szerokiej dyskusji z udziałem przedstawicieli środowiska twórców i artystów nad wypracowaniem odrębnych rozwiązań systemowych w sferze zabezpieczenia społecznego. Jednocześnie wskazała, że podmiotem wiodącym w zainicjowaniu i przeprowadzeniu postulowanych zmian powinien być Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: