Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie projektu ustawy o biegłych rewidentach z dnia 2016-04-29.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.561.15.2014
Data sprawy:
2016-04-29
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie projektu ustawy o biegłych rewidentach.

W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy z dnia 11 kwietnia 2016 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił Ministrowi Finansów najważniejsze postulaty zawarte we wcześniejszych wystąpieniach dotyczących sytuacji prawnej biegłych rewidentów.

Rzecznik wskazywał w swych wystąpieniach na problem ograniczania praw kandydatów na biegłych rewidentów do utrwalania treści własnej pracy egzaminacyjnej podczas wglądu do niej, w przypadku niezaliczenia egzaminu w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta oraz dostępu do informacji zawierających wzory poprawnych rozwiązań i odpowiedzi z egzaminów. Prawa te powinny zostać zapisane w nowej ustawie w sposób jednoznaczny i precyzyjny.

Do zadań Komisji Nadzoru Audytowego należy m.in. zatwierdzanie uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz zaskarżanie do sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, uchwał KIBR niepodlegających zatwierdzeniu, jeżeli naruszają przepisy prawa lub godzą w interes publiczny lub też zawierają pomyłki lub błędy. Tak określone kompetencje Komisji Nadzoru Audytowego nie umożliwiają reagowania w późniejszym terminie na sprzeczne z prawem lub konstytucyjnymi standardami uchwały organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. W ocenie Rzecznika 30-dniowy termin na zaskarżenie uchwał do sadu administracyjnego powinien zostać wydłużony.

Poważne wątpliwości Rzecznika budzi także obecny kształt procedury dotyczącej skreślenia biegłego rewidenta z rejestru. Rozwiązanie to nie zapewnia mu prawa do obrony. W ocenie Rzecznika, w sytuacji, gdy biegły rewident uchybił swoim obowiązkom etycznym, powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, nie zaś pozbawiony prawa do wykonywania zawodu na skutek uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Biegły powinien mieć możliwość przedstawienia własnego stanowiska i obrony swych praw i interesów, co możliwe jest jedynie w trakcie postępowania dyscyplinarnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: