Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie samorządu zawodowego wspólnego dla lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 2016-05-10.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.612.131.2015
Data sprawy:
2016-05-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie samorządu zawodowego wspólnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o ocenę, czy lekarze dentyści są właściwie reprezentowani w ramach wspólnego z lekarzami samorządu zawodowego.Lekarze dentyści wskazują w skargach do Rzecznika, że decyzje o tym, kto będzie reprezentował ich grupę zawodową w organach samorządowych, podejmują w zdecydowanej większości osoby wykonujące zawód lekarza. Rzecznik Praw Obywatelskich nie kwestionuje prawa ustawodawcy do powołania wspólnego samorządu dla dwóch pokrewnych zawodów. W takiej sytuacji jednak należy szczególnie zadbać o przestrzeganie i należytą ochronę praw grupy zawodowej będącej w mniejszości.Samorządy zawodowe, zgodnie z Konstytucją, mają reprezentować osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, a także sprawować pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. W pismach do Rzecznika skarżący postulują przede wszystkim wprowadzenie zasady odrębnego wyboru przedstawicieli lekarzy dentystów do organów samorządu lekarskiego. Lekarze dentyści stanowią obecnie około 22%, a lekarze około 78% członków wspólnego samorządu zawodowego. Zdaniem skarżących brak należytej reprezentacji stomatologów w ramach wspólnego samorządu lekarskiego wynika z obowiązujących przepisów ustawy o izbach lekarskich. Zastrzeżenia dotyczą zasad wyboru lekarzy dentystów w wyborach delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy, członków Naczelnej Rady Lekarskiej i osób zajmujących stanowiska w Naczelnej Radzie Lekarskiej. W ocenie skarżących zasady te są obecnie niejasne i mało precyzyjne. Kolejnym zarzutem jest brak odpowiednich unormowań, które zapewniłyby właściwy mechanizm selekcji kandydatów wybieranych do organów samorządu. W wyborach do organów okręgowej izby lekarskiej i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy obowiązuje zasada proporcjonalności. Natomiast przy obsadzie stanowisk w Naczelnej Radzie Lekarskiej posłużono się parytetem, gwarantując stomatologom jedno stanowisko wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Zasada polegająca na odrębnym wyborze przedstawicieli lekarzy i lekarzy dentystów została ograniczona do wyboru delegatów na okręgowy zjazd lekarzy. Na wyższych szczeblach samorządu, reprezentanci stomatologów na Krajowy Zjazd Lekarzy i członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej oraz osoby zajmujące w niej stanowiska, są wybierani wspólnie przez lekarzy i lekarzy dentystów.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: