Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia kwalifikacji zawodowych osób dokonujących klasyfikacji gruntów z dnia 2016-05-20.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
IV.7007.50.2014
Data sprawy:
2016-05-20
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia kwalifikacji zawodowych osób dokonujących klasyfikacji gruntów.

Status osób dokonujących klasyfikacji gruntów, a także kwalifikacje wymagane dla uzyskania uprawnień do wykonywania tego zawodu powinny wynikać z ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Z takim postulatem Rzecznik zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mimo wielu wystąpień kierowanych w tej sprawie od 2008 roku, ustawodawca nie uwzględnił dotychczas uwag Rzecznika.

W obecnym stanie prawnym osoby ubiegające się o uprawnienia do wykonywania klasyfikacji gruntów nie są w stanie określić na podstawie przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jakie wymagania muszą spełnić, aby takie uprawnienia uzyskać. Co więcej, z aktu wykonawczego do tej ustawy wynika wymóg posiadania przez osobę sporządzającą projekty klasyfikacji gruntów upoważnienia od starosty. W ocenie Rzecznika przyjęte rozwiązanie nie spełnia standardów określonych w Konstytucji. Kwestie istotne z punktu widzenia konstytucyjnej wolności wykonywania zawodu powinny być uregulowane w ustawie, a nie w rozporządzeniu.

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich o konieczności uregulowania w Prawie geodezyjnym i kartograficznym uprawnień do prowadzenia klasyfikacji gruntów podzielał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w korespondencji prowadzonej od 2008 roku. Również obecny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas prac parlamentarnych Sejmu ubiegłej kadencji w toku posiedzeń Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrywania projektów ustaw deregulacyjnych zgłaszał poprawki, które miały uzupełnić zapisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne o szczegółowe uregulowania dotyczące wykonywania zawodu klasyfikatora gruntów. Propozycje te zostały jednak odrzucone z uwagi na planowaną deregulację zawodów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: