Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie aktywizacji zawodowej bezrobotnych dłużników alimentacyjnych z dnia 2016-05-23.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.121.2016
Data sprawy:
2016-05-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie aktywizacji zawodowej bezrobotnych dłużników alimentacyjnych.

Około 30 proc. z miliona niealimentowanych dzieci nie dostaje finansowego wsparcia od jednego z rodziców - wskazują wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut ARC Rynek i Opinia na zlecenie BIG InfoMonitor. Dzieje się tak dlatego, że rodzic zobowiązany do płacenia alimentów pozostaje bez pracy. Jednocześnie dotychczasowe działania podejmowane w celu aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych są niewystarczające i nieskuteczne. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka we wspólnym wystąpieniu apelują do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wprowadzenie nowych rozwiązań, które umożliwią dłużnikom alimentacyjnym wejście lub powrót na rynek pracy.

Obecnie to gmina, na terenie której zamieszkuje bezrobotny dłużnik alimentacyjny, powinna zobowiązać go do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy. Gmina informuje też urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika. W rzeczywistości jednak gminy podejmują takie działania tylko w około 12 proc. przypadków.

W Polsce spośród ponad 1,5 mln bezrobotnych prawie 900 tys. stanowią osoby długotrwale bezrobotne. Ustawodawca przyjął, że stopień zagrożenia zjawiskiem bezrobocia nie jest jednakowy dla wszystkich. Szczególna sytuacja na rynku pracy dotyczy m.in. osób bezrobotnych do 30 roku życia, a także powyżej 50 roku życia oraz osób długotrwale bezrobotnych. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznaje tym grupom pierwszeństwo w kierowaniu do udziału w programach specjalnych w celu aktywizacji zawodowej. Profilowanie pomocy dla bezrobotnych zakłada, że aktywną pomocą w poszukiwaniu pracy w pierwszej kolejności obejmowane są osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Rzecznicy postulują, aby tą formą pomocy objąć także dłużników alimentacyjnych. Pozwoliłoby to na zwiększenie skuteczności egzekwowania alimentów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: