Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań prewencyjnych kierowców na zawartość alkoholu w organizmie z dnia 2016-05-24.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
II.519.2097.2014
Data sprawy:
2016-05-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań prewencyjnych kierowców na zawartość alkoholu w organizmie.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o pilne uregulowanie kwestii sposobu prowadzenia przez Policję oraz dokumentowania badań prewencyjnych kierowców na zawartość alkoholu w organizmie, przeprowadzanych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy powinny uwzględniać zarówno prawa osób poddawanych badaniu, jak również potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, warunki i sposób przeprowadzania badań mających ustalić zawartość alkoholu w organizmie określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To odesłanie wywołuje jednak wątpliwości. W ocenie Rzecznika w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także w aktach wykonawczych do tej ustawy brak uregulowań, które mogłyby znaleźć zastosowanie w sytuacji badań osób kierujących pojazdami na zawartość alkoholu w organizmie.

Minister Zdrowia podzielił pogląd Rzecznika, że zagadnienie to wymaga uregulowania. Jednocześnie stwierdził, że czynności policjantów, wykonywanych na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym, nie można unormować w rozporządzeniu Ministra Zdrowia do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Treść nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie nie rozwiała wątpliwości dotyczących badań prewencyjnych wykonywanych przez funkcjonariuszy Policji. W szczególności rozporządzenie nie przewiduje możliwości odstąpienia od sporządzenia protokołu z przeprowadzonego badania. Już sam ten fakt uniemożliwia praktyczne zastosowanie tego uregulowania do badań prewencyjnych, przybierających często formę akcji, w trakcie których kontrolowany jest stan trzeźwości wielu kierowców.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: