Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Służby Cywilnej w Kancelarii Rady Ministrów w sprawie dyskryminacji w zakresie kształcenia ze względu na wiek z dnia 2016-07-07.

Adresat:
Szef Służby Cywilnej w Kancelarii Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.800.6.2015
Data sprawy:
2016-07-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Służby Cywilnej w Kancelarii Rady Ministrów w sprawie dyskryminacji w zakresie kształcenia ze względu na wiek.

Na tle skarg wpływających do Rzecznika wyłonił się problem dotyczący górnego ograniczenia wiekowego dla kandydatów ubiegających się o status słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Zgodnie z ustawą o Krajowej Szkole Administracji Publicznej słuchacze szkoły są wyłaniani w drodze postępowania rekrutacyjnego spośród osób, które nie ukończyły 32 lat.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich przyjęte ograniczenie wiekowe dla kandydatów ubiegających się o status słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej może stanowić naruszenie zasady równego traktowania i niedyskryminacji, wyrażonych w Konstytucji. Zgodnie z przepisami ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego zakazane jest nierówne traktowanie osób fizycznych ze względu na wiek w zakresie podejmowania kształcenia zawodowego, w tym dokształcania i doskonalenia zawodowego. Również w Prawie o szkolnictwie wyższym nie występują górne ograniczenia wiekowe w stosunku do kandydatów na słuchaczy studiów wyższych. Powyższy problem został także uwzględniony w Krajowym Programie Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016, za którego realizację odpowiedzialny jest Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. Ma on zapewnić równe traktowanie w systemie edukacji, a także równy dostęp do edukacji niezależnie od wieku. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska wobec przedstawionego zagadnienia oraz wskazanie uzasadnienia dla obowiązywania górnego limitu wieku 32 lat dla kandydatów na słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: