Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niewykonywania przez zobowiązanych obowiązku alimentacyjnego z dnia 2016-07-11.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7022.20.2016
Data sprawy:
2016-07-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niewykonywania przez zobowiązanych obowiązku alimentacyjnego.

Rzecznik dostrzegając problem niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego zwrócił się do Ministra o rozważenie propozycji sędziów rodzinnych dotyczącej wykorzystania modelu niemieckiego w którym tworzony jest wzór tablic alimentacyjnych oraz uproszczenie postępowania i przekazanie sprawy w ręce referendarzy sądowych. Tablice alimentacyjne w wersji niemieckiej zawierają zestawienie wysokości dochodów osiąganych netto przez dłużnika alimentacyjnego z proponowaną wysokością alimentów dla dziecka, zmieniającą się w zależności od wieku dziecka. Im wyższe dochody oraz wiek dziecka, tym wyższa proponowana wysokość alimentów. Tablice stanowią wytyczne i propozycję z której sądy mogą korzystać, ale mogą je także modyfikować w zależności od okoliczności sprawy. Z informacji przekazanych Rzecznikowi przez Ministra Sprawiedliwości, w odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie wynikało, że podjęta została inicjatywa powołania przez Prezesa Rady Ministrów międzyresortowego zespołu którego zadaniem będzie wypracowanie kompleksowych rozwiązań przeciwdziałających zjawisku niealimentacji dlatego też Rzecznik zwrócił się z prośbą o informacje o stanie prac nad organizacją zespołu oraz o stanowisku Ministra w sprawie wykorzystania doświadczeń niemieckich w kwestii zjawiska niealimentacji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-07-11
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie z 25 sierpnia 2017 r. poinformował, że w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich resortu sprawiedliwości podjęte zostały działania mające na celu wypracowanie tabel alimentacyjnych, zgodnie z postulatami w tym zakresie. Istotne w kontekście tych prac jest znalezienie kompromisu pomiędzy potrzebą zapewnienia należytego zaspokojenia potrzeb dziecka odpowiednich do jego wieku i związanych z tym uwarunkowań, a zapewnieniem zobowiązanemu możliwości wywiązywania się z określonych zobowiązań alimentacyjnych bez potrzeby ingerencji sądu, a na dalszym etapie – organu egzekucyjnego. Z uwagi na nowatorski w polskim systemie prawa instrument, jakim miałyby być tabele alimentacyjne oraz konieczność dostosowania do projektowanych rozwiązań dotychczas obowiązujących przepisów procesowych wyniki prac zostaną przedstawione do konsultacji po ich zakończeniu.