Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad finansowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych z dnia 2016-07-13.

Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.34.2015
Data sprawy:
2016-07-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad finansowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
W wyniku zmiany interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym nastąpiła zmiana zasad finansowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Do tej pory młodzieżowe ośrodki wychowawcze w Systemie Informacji Oświatowej wskazywały jako wychowanków nie tylko młodzież przebywającą w placówce, ale także skierowaną do ośrodka. Dzięki takiemu rozwiązaniu, uzasadnionemu specyfiką działalności tego rodzaju placówek i stosunkowo dużą rotacją wychowanków, ośrodki mogły liczyć na większe dotacje – ich wysokość zależy bowiem przede wszystkim od liczby uczniów.
Obecnie środowiska resocjalizacyjne zwracają uwagę na trudną sytuację finansową młodzieżowych ośrodków wychowawczych która spowodowana jest uzależnieniem wysokości dotacji od liczby wychowanków wpisanych do księgi wychowanków i przebywających w ośrodku w dniu 30 września. Jest to niesłuszne, gdyż wychowankowie przyjmowani są w ciągu całego roku a placówka musi zapewnić miejsce każdemu nieletniemu skierowanemu do ośrodka. Nałożenie obowiązku zwrotu subwencji udzielonej na młodzież skierowaną do ośrodka która się nie stawiła bądź też oddaliła się samowolnie prowadzi do tego, że placówki mają obowiązek zwrotu części wykorzystanej już dotacji. Zdaniem Rzecznika sytuacja wymaga szybkiego rozwiązania powyższych kwestii tak aby młodzieżowe ośrodki wychowawcze mogły realizować zadania do których zostały powołane. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie wyjaśnień w przedstawionej sprawie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-12-29
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w piśmie z 29 grudnia 2016 r. potwierdziła, że dotychczas obowiązujące rozwiązania prawne w praktyce spowodowały istotne problemy z właściwym finansowaniem zadań oświatowych wykonywanych
przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze. W celu wyeliminowania pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych dokonano zmian w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty wprowadzając definicję wychowanka MOW, która
uwzględnia również wychowanków niedoprowadzonych do ośrodka. Aby zapewnić rzetelność danych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej, w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zawarto możliwość wykazywania w SIO danych dotyczących zarówno wychowanków MOW, którzy zostali skierowani do ośrodka, a którzy jeszcze do niego nie przybyli, jak i wychowanków przebywających już w placówkach. Sekretarz Stanu poinformowała także, że w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 dla wychowanków MOW – skierowanych, lecz niedoprowadzonych do ośrodka, a wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – została przyjęta nowa waga.